{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/18 طراح سوال: حمید حسنلو کد سوال: 9507032
مهلت پاسخ: 1395/7/19 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

درحال حاضرميزان معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته شده باشد و بیش از ۲۰ درصد سهام شناور آزاد دربورس داشته باشندطبق مصوبه مجلس شورای اسلامي در آذرماه 88، چقدر است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 10درصد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 10درصد
گزینه {{1+1}}: 30درصد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 30درصد
گزینه {{2+1}}: 40درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 40درصد
گزینه {{3+1}}: 20درصد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 20درصد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درحال حاضرميزان معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته شده باشد و بیش از ۲۰ درصد سهام شناور آزاد دربورس داشته باشندطبق مصوبه مجلس شورای اسلامي در آذرماه 88، چقدر است؟

پاسخ صحیح:
20درصد
پاسخ صحیح:
20درصد
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 10درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 30درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 40درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20درصد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درحال حاضرميزان معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته شده باشد و بیش از ۲۰ درصد سهام شناور آزاد دربورس داشته باشندطبق مصوبه مجلس شورای اسلامي در آذرماه 88، چقدر است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
20درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
20درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 10درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 10درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 10درصد 0
گزینه {{1+1}}: 30درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 30درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 30درصد 0
گزینه {{2+1}}: 40درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 40درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 40درصد 0
گزینه {{3+1}}: 20درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 20درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20درصد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درحال حاضرميزان معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته شده باشد و بیش از ۲۰ درصد سهام شناور آزاد دربورس داشته باشندطبق مصوبه مجلس شورای اسلامي در آذرماه 88، چقدر است؟

پاسخ شما صحیح است
20درصد
پاسخ شما صحیح است
20درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 10درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 10درصد 0
گزینه {{1+1}}: 30درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 30درصد 0
گزینه {{2+1}}: 40درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 40درصد 0
گزینه {{3+1}}: 20درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20درصد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}