{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/11 طراح سوال: مسعود شاهمرادی کد سوال: 9507022
مهلت پاسخ: 1395/7/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سوال :

کدام جمله در موردNAV صحیح است؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص، برابر هم هستند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص، برابر هم هستند.
گزینه {{1+1}}: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری درشروع روز معاملاتی محاسبه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری درشروع روز معاملاتی محاسبه می‌شود.
گزینه {{2+1}}: NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود.
گزینه {{3+1}}: همه موارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد
NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در موردNAV صحیح است؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود.
پاسخ صحیح:
NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص، برابر هم هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری درشروع روز معاملاتی محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در موردNAV صحیح است؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص، برابر هم هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص، برابر هم هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص، برابر هم هستند. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری درشروع روز معاملاتی محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری درشروع روز معاملاتی محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری درشروع روز معاملاتی محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
این سوال لغو شده است.

NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در موردNAV صحیح است؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود.
پاسخ شما صحیح است
NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص، برابر هم هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص، برابر هم هستند. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری درشروع روز معاملاتی محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری درشروع روز معاملاتی محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: NAV ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است که پس از کسر بدهی‌های آن بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}