{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/10 طراح سوال: علی بسطامی کد سوال: 9507019
مهلت پاسخ: 1395/7/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام مورد در خصوص ویژگی های سهام ممتاز صحیح نیست؟‌
‌انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است.
گزینه {{1+1}}: دارندگان این نوع سهام در زمان انحلال شرکت، تمامی حقوق سهامداری خود را دریافت می دارند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دارندگان این نوع سهام در زمان انحلال شرکت، تمامی حقوق سهامداری خود را دریافت می دارند.
گزینه {{2+1}}: دارندگان این نوع سهام، در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی اولویت دارند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دارندگان این نوع سهام، در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی اولویت دارند.
گزینه {{3+1}}: سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می شود.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در خصوص ویژگی های سهام ممتاز صحیح نیست؟‌
‌انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ صحیح:
به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است.
پاسخ صحیح:
به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارندگان این نوع سهام در زمان انحلال شرکت، تمامی حقوق سهامداری خود را دریافت می دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارندگان این نوع سهام، در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی اولویت دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می شود. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در خصوص ویژگی های سهام ممتاز صحیح نیست؟‌
‌انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است. 0
گزینه {{1+1}}: دارندگان این نوع سهام در زمان انحلال شرکت، تمامی حقوق سهامداری خود را دریافت می دارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دارندگان این نوع سهام در زمان انحلال شرکت، تمامی حقوق سهامداری خود را دریافت می دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارندگان این نوع سهام در زمان انحلال شرکت، تمامی حقوق سهامداری خود را دریافت می دارند. 0
گزینه {{2+1}}: دارندگان این نوع سهام، در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی اولویت دارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دارندگان این نوع سهام، در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی اولویت دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارندگان این نوع سهام، در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی اولویت دارند. 0
گزینه {{3+1}}: سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می شود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در خصوص ویژگی های سهام ممتاز صحیح نیست؟‌
‌انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما صحیح است
به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است.
پاسخ شما صحیح است
به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به‌طور معمول سهام ممتاز دارای حق رای در مجمع عمومی است. 0
گزینه {{1+1}}: دارندگان این نوع سهام در زمان انحلال شرکت، تمامی حقوق سهامداری خود را دریافت می دارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارندگان این نوع سهام در زمان انحلال شرکت، تمامی حقوق سهامداری خود را دریافت می دارند. 0
گزینه {{2+1}}: دارندگان این نوع سهام، در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی اولویت دارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارندگان این نوع سهام، در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی اولویت دارند. 0
گزینه {{3+1}}: سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}