{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/7 طراح سوال: سمیرا وزیری کد سوال: 9507014
مهلت پاسخ: 1395/7/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تفاوت بازار آتی و بازار سهام
سوال :

کدامیک از موارد زیر درمورد قیمت پایانی و قیمت تسویه صحیح نیست؟
‌تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی هر سهم براساس میانگین موزون قیمت سهم در طول یک جلسه معاملاتی، تعیین می گردد و قیمت تسویه هر سرسید در بازار آتی بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده آن سررسید طی یک جلسه معاملاتی است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی هر سهم براساس میانگین موزون قیمت سهم در طول یک جلسه معاملاتی، تعیین می گردد و قیمت تسویه هر سرسید در بازار آتی بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده آن سررسید طی یک جلسه معاملاتی است.
گزینه {{1+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد.
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر حسب میزان معاملات انجام شده تعدیل می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر حسب میزان معاملات انجام شده تعدیل می‌شود.
گزینه {{3+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی برخلاف بازار سهام که صرفا ملاک تعیین دامنه نوسان روز بعد است، مبنای محاسبه سود و زیان روزانه توسط سیستم معاملاتی نیز است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی برخلاف بازار سهام که صرفا ملاک تعیین دامنه نوسان روز بعد است، مبنای محاسبه سود و زیان روزانه توسط سیستم معاملاتی نیز است.
تفاوت بازار آتی و بازار سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر درمورد قیمت پایانی و قیمت تسویه صحیح نیست؟
‌تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ صحیح:
قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد.
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی هر سهم براساس میانگین موزون قیمت سهم در طول یک جلسه معاملاتی، تعیین می گردد و قیمت تسویه هر سرسید در بازار آتی بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده آن سررسید طی یک جلسه معاملاتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر حسب میزان معاملات انجام شده تعدیل می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی برخلاف بازار سهام که صرفا ملاک تعیین دامنه نوسان روز بعد است، مبنای محاسبه سود و زیان روزانه توسط سیستم معاملاتی نیز است. 0 پاسخ صحیح
تفاوت بازار آتی و بازار سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر درمورد قیمت پایانی و قیمت تسویه صحیح نیست؟
‌تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی هر سهم براساس میانگین موزون قیمت سهم در طول یک جلسه معاملاتی، تعیین می گردد و قیمت تسویه هر سرسید در بازار آتی بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده آن سررسید طی یک جلسه معاملاتی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی هر سهم براساس میانگین موزون قیمت سهم در طول یک جلسه معاملاتی، تعیین می گردد و قیمت تسویه هر سرسید در بازار آتی بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده آن سررسید طی یک جلسه معاملاتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی هر سهم براساس میانگین موزون قیمت سهم در طول یک جلسه معاملاتی، تعیین می گردد و قیمت تسویه هر سرسید در بازار آتی بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده آن سررسید طی یک جلسه معاملاتی است. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد. 0
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر حسب میزان معاملات انجام شده تعدیل می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر حسب میزان معاملات انجام شده تعدیل می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر حسب میزان معاملات انجام شده تعدیل می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی برخلاف بازار سهام که صرفا ملاک تعیین دامنه نوسان روز بعد است، مبنای محاسبه سود و زیان روزانه توسط سیستم معاملاتی نیز است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی برخلاف بازار سهام که صرفا ملاک تعیین دامنه نوسان روز بعد است، مبنای محاسبه سود و زیان روزانه توسط سیستم معاملاتی نیز است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی برخلاف بازار سهام که صرفا ملاک تعیین دامنه نوسان روز بعد است، مبنای محاسبه سود و زیان روزانه توسط سیستم معاملاتی نیز است. 0
این سوال لغو شده است.

تفاوت بازار آتی و بازار سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر درمورد قیمت پایانی و قیمت تسویه صحیح نیست؟
‌تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما صحیح است
قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد.
پاسخ شما صحیح است
قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی هر سهم براساس میانگین موزون قیمت سهم در طول یک جلسه معاملاتی، تعیین می گردد و قیمت تسویه هر سرسید در بازار آتی بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده آن سررسید طی یک جلسه معاملاتی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی هر سهم براساس میانگین موزون قیمت سهم در طول یک جلسه معاملاتی، تعیین می گردد و قیمت تسویه هر سرسید در بازار آتی بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده آن سررسید طی یک جلسه معاملاتی است. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی نمی¬تواند برابر قیمت آخرین معامله انجام شده باشد. 0
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر حسب میزان معاملات انجام شده تعدیل می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام چنانچه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر حسب میزان معاملات انجام شده تعدیل می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی برخلاف بازار سهام که صرفا ملاک تعیین دامنه نوسان روز بعد است، مبنای محاسبه سود و زیان روزانه توسط سیستم معاملاتی نیز است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت تسویه در بازار آتی برخلاف بازار سهام که صرفا ملاک تعیین دامنه نوسان روز بعد است، مبنای محاسبه سود و زیان روزانه توسط سیستم معاملاتی نیز است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}