{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/5 طراح سوال: علی بسطامی کد سوال: 9507009
مهلت پاسخ: 1395/7/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

هر اندازه ................................. شرکت سرمایه گذاری بیشتر باشد، ارزش گذاری آن شرکت بر مبنای NAV دقیق تر خواهد بود.
‌ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: EPS پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: EPS
گزینه {{1+1}}: وزن پورتفوی بورسی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وزن پورتفوی بورسی
گزینه {{2+1}}: وزن پورتفوی غیر بورسی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وزن پورتفوی غیر بورسی
گزینه {{3+1}}: سرمایه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سرمایه
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

هر اندازه ................................. شرکت سرمایه گذاری بیشتر باشد، ارزش گذاری آن شرکت بر مبنای NAV دقیق تر خواهد بود.
‌ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ صحیح:
وزن پورتفوی بورسی
پاسخ صحیح:
وزن پورتفوی بورسی
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وزن پورتفوی بورسی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وزن پورتفوی غیر بورسی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

هر اندازه ................................. شرکت سرمایه گذاری بیشتر باشد، ارزش گذاری آن شرکت بر مبنای NAV دقیق تر خواهد بود.
‌ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وزن پورتفوی بورسی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وزن پورتفوی بورسی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: EPS 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: EPS 0
گزینه {{1+1}}: وزن پورتفوی بورسی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وزن پورتفوی بورسی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وزن پورتفوی بورسی 0
گزینه {{2+1}}: وزن پورتفوی غیر بورسی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وزن پورتفوی غیر بورسی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وزن پورتفوی غیر بورسی 0
گزینه {{3+1}}: سرمایه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

هر اندازه ................................. شرکت سرمایه گذاری بیشتر باشد، ارزش گذاری آن شرکت بر مبنای NAV دقیق تر خواهد بود.
‌ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما صحیح است
وزن پورتفوی بورسی
پاسخ شما صحیح است
وزن پورتفوی بورسی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: EPS 0
گزینه {{1+1}}: وزن پورتفوی بورسی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وزن پورتفوی بورسی 0
گزینه {{2+1}}: وزن پورتفوی غیر بورسی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وزن پورتفوی غیر بورسی 0
گزینه {{3+1}}: سرمایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}