{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/4 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9507008
مهلت پاسخ: 1395/7/5 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

چنانچه قیمت سهام یک شرکت 1000 ریال باشد و این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام به افزایش سرمایه  معادل 150 درصد نماید، قیمت جدید هر سهم پس از افزایش سرمایه کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 2000 ریال پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 2000 ریال
گزینه {{1+1}}: 1000 ریال پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1000 ریال
گزینه {{2+1}}: 400 ریال پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 400 ریال
گزینه {{3+1}}: 4000 ریال پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4000 ریال
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چنانچه قیمت سهام یک شرکت 1000 ریال باشد و این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام به افزایش سرمایه  معادل 150 درصد نماید، قیمت جدید هر سهم پس از افزایش سرمایه کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
400 ریال
پاسخ صحیح:
400 ریال
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 2000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 400 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4000 ریال 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چنانچه قیمت سهام یک شرکت 1000 ریال باشد و این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام به افزایش سرمایه  معادل 150 درصد نماید، قیمت جدید هر سهم پس از افزایش سرمایه کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
400 ریال
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
400 ریال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 2000 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 2000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 2000 ریال 0
گزینه {{1+1}}: 1000 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1000 ریال 0
گزینه {{2+1}}: 400 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 400 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 400 ریال 0
گزینه {{3+1}}: 4000 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4000 ریال 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چنانچه قیمت سهام یک شرکت 1000 ریال باشد و این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام به افزایش سرمایه  معادل 150 درصد نماید، قیمت جدید هر سهم پس از افزایش سرمایه کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
400 ریال
پاسخ شما صحیح است
400 ریال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 2000 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 2000 ریال 0
گزینه {{1+1}}: 1000 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1000 ریال 0
گزینه {{2+1}}: 400 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 400 ریال 0
گزینه {{3+1}}: 4000 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4000 ریال 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}