{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/4 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9507006
مهلت پاسخ: 1395/7/6 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سايپا با نماد "خساپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 14مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1310 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1310
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1310 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1310
گزینه {{2+1}}: 1050 تا 1180 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1050 تا 1180
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1050 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1050
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سايپا با نماد "خساپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 14مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
بالاتر از 1310
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1310
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1310 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1310 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1050 تا 1180 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1050 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سايپا با نماد "خساپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 14مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1310
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1310
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1310 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1310 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1310 0
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1310 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1310 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1310 0
گزینه {{2+1}}: 1050 تا 1180 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1050 تا 1180 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1050 تا 1180 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1050 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1050 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1050 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سایپا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سايپا با نماد "خساپا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 14مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1310
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1310
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1310 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1310 0
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1310 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1310 0
گزینه {{2+1}}: 1050 تا 1180 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1050 تا 1180 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1050 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1050 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}