{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/4 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9507005
مهلت پاسخ: 1395/7/7 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس با نماد "شبندر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5300
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5300
گزینه {{2+1}}: 4600 تا 4950 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4600 تا 4950
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4600 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4600
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس با نماد "شبندر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ صحیح:
4951 تا 5300
پاسخ صحیح:
4951 تا 5300
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4600 تا 4950 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4600 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس با نماد "شبندر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4951 تا 5300
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4951 تا 5300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5300 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5300 0
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5300 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5300 0
گزینه {{2+1}}: 4600 تا 4950 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4600 تا 4950 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4600 تا 4950 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4600 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4600 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس با نماد "شبندر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
4951 تا 5300
پاسخ شما صحیح است
4951 تا 5300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5300 0
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5300 0
گزینه {{2+1}}: 4600 تا 4950 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4600 تا 4950 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4600 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4600 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}