{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/3 طراح سوال: حمید رضا صفری کد سوال: 9507002
مهلت پاسخ: 1395/7/4 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر با "نماد" حریل در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1520 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1520
گزینه {{2+1}}: 1280 تا 1400 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1280 تا 1400
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1280 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1280
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر با "نماد" حریل در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

 

پاسخ صحیح:
1280 تا 1400
پاسخ صحیح:
1280 تا 1400
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1520 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1280 تا 1400 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1280 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر با "نماد" حریل در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1280 تا 1400
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1280 تا 1400
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1520 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1520 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1520 0
گزینه {{2+1}}: 1280 تا 1400 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1280 تا 1400 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1280 تا 1400 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1280 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1280 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1280 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر با "نماد" حریل در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

 

پاسخ شما صحیح است
1280 تا 1400
پاسخ شما صحیح است
1280 تا 1400
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1520 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1520 0
گزینه {{2+1}}: 1280 تا 1400 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1280 تا 1400 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1280 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1280 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}