{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/31 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9506049
مهلت پاسخ: 1395/7/1 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

گره معاملاتی در بازار آتی و سهام
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص گره معاملاتی در بازار آتی و سهام، صحیح است؟‌
‌تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: برای ایجاد گره معاملات آتی سکه، کافی است در یک ساعت متوالی از جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد برای هر نماد معاملاتی قرارداد آتی سکه، معامله شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برای ایجاد گره معاملات آتی سکه، کافی است در یک ساعت متوالی از جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد برای هر نماد معاملاتی قرارداد آتی سکه، معامله شود.
گزینه {{1+1}}: اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد.
گزینه {{2+1}}: اگر در یک نماد معاملاتی در بازار سهام با وجود صف خرید با فروش، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل دو برابر حجم مبنا برای همه شرکتها به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه متوالی معامله نشود و یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، گره معاملاتی ایجاد خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر در یک نماد معاملاتی در بازار سهام با وجود صف خرید با فروش، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل دو برابر حجم مبنا برای همه شرکتها به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه متوالی معامله نشود و یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، گره معاملاتی ایجاد خواهد شد.
گزینه {{3+1}}: اگر معاملات یک نماد معاملاتی در 3 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه باشد، گره معاملاتی ایجاد شده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر معاملات یک نماد معاملاتی در 3 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه باشد، گره معاملاتی ایجاد شده است.
گره معاملاتی در بازار آتی و سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص گره معاملاتی در بازار آتی و سهام، صحیح است؟‌
‌تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ صحیح:
اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد.
پاسخ صحیح:
اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برای ایجاد گره معاملات آتی سکه، کافی است در یک ساعت متوالی از جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد برای هر نماد معاملاتی قرارداد آتی سکه، معامله شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر در یک نماد معاملاتی در بازار سهام با وجود صف خرید با فروش، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل دو برابر حجم مبنا برای همه شرکتها به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه متوالی معامله نشود و یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، گره معاملاتی ایجاد خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر معاملات یک نماد معاملاتی در 3 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه باشد، گره معاملاتی ایجاد شده است. 0 پاسخ صحیح
گره معاملاتی در بازار آتی و سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص گره معاملاتی در بازار آتی و سهام، صحیح است؟‌
‌تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برای ایجاد گره معاملات آتی سکه، کافی است در یک ساعت متوالی از جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد برای هر نماد معاملاتی قرارداد آتی سکه، معامله شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برای ایجاد گره معاملات آتی سکه، کافی است در یک ساعت متوالی از جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد برای هر نماد معاملاتی قرارداد آتی سکه، معامله شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برای ایجاد گره معاملات آتی سکه، کافی است در یک ساعت متوالی از جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد برای هر نماد معاملاتی قرارداد آتی سکه، معامله شود. 0
گزینه {{1+1}}: اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد. 0
گزینه {{2+1}}: اگر در یک نماد معاملاتی در بازار سهام با وجود صف خرید با فروش، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل دو برابر حجم مبنا برای همه شرکتها به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه متوالی معامله نشود و یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، گره معاملاتی ایجاد خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر در یک نماد معاملاتی در بازار سهام با وجود صف خرید با فروش، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل دو برابر حجم مبنا برای همه شرکتها به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه متوالی معامله نشود و یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، گره معاملاتی ایجاد خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر در یک نماد معاملاتی در بازار سهام با وجود صف خرید با فروش، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل دو برابر حجم مبنا برای همه شرکتها به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه متوالی معامله نشود و یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، گره معاملاتی ایجاد خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: اگر معاملات یک نماد معاملاتی در 3 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه باشد، گره معاملاتی ایجاد شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر معاملات یک نماد معاملاتی در 3 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه باشد، گره معاملاتی ایجاد شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر معاملات یک نماد معاملاتی در 3 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه باشد، گره معاملاتی ایجاد شده است. 0
این سوال لغو شده است.

گره معاملاتی در بازار آتی و سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص گره معاملاتی در بازار آتی و سهام، صحیح است؟‌
‌تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما صحیح است
اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد.
پاسخ شما صحیح است
اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برای ایجاد گره معاملات آتی سکه، کافی است در یک ساعت متوالی از جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد برای هر نماد معاملاتی قرارداد آتی سکه، معامله شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برای ایجاد گره معاملات آتی سکه، کافی است در یک ساعت متوالی از جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد برای هر نماد معاملاتی قرارداد آتی سکه، معامله شود. 0
گزینه {{1+1}}: اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر نمادهای معاملاتی سکه، در هر نماد معاملاتی صف خرید یا فروش به میزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد و طی یک ساعت متوالی در جلسه معاملاتی بطور میانگین کمتر از 10 قرارداد در هر نماد معاملاتی آتی سکه، معامله شود، گره معاملاتی در قراردادهای آتی ایجاد خواهد شد. 0
گزینه {{2+1}}: اگر در یک نماد معاملاتی در بازار سهام با وجود صف خرید با فروش، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل دو برابر حجم مبنا برای همه شرکتها به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه متوالی معامله نشود و یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، گره معاملاتی ایجاد خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر در یک نماد معاملاتی در بازار سهام با وجود صف خرید با فروش، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل دو برابر حجم مبنا برای همه شرکتها به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه متوالی معامله نشود و یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، گره معاملاتی ایجاد خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: اگر معاملات یک نماد معاملاتی در 3 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه باشد، گره معاملاتی ایجاد شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر معاملات یک نماد معاملاتی در 3 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه باشد، گره معاملاتی ایجاد شده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}