{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/31 طراح سوال: رضا نجاتی کد سوال: 9506048
مهلت پاسخ: 1395/7/1 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار معاملات بر خط آسا
سوال :

در مورد درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار وب آسا کدام گزینه نادرست است؟
‌راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت.
گزینه {{1+1}}: قرارداد خرید و فروش اینترنتی از زمان امضای آن، محدودیت زمانی ندارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قرارداد خرید و فروش اینترنتی از زمان امضای آن، محدودیت زمانی ندارد.
گزینه {{2+1}}: برای خرید و فروش همه سهام بورسی و فرابورسی می توان از آن استفاده کرد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای خرید و فروش همه سهام بورسی و فرابورسی می توان از آن استفاده کرد.
گزینه {{3+1}}: برای ارسال درخواست خرید و فروش اینترنتی باید به بخش درخواستها در نرم افزار معاملات بر خط آسا مراجعه نمود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برای ارسال درخواست خرید و فروش اینترنتی باید به بخش درخواستها در نرم افزار معاملات بر خط آسا مراجعه نمود.
درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار معاملات بر خط آسا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار وب آسا کدام گزینه نادرست است؟
‌راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت.
پاسخ صحیح:
کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قرارداد خرید و فروش اینترنتی از زمان امضای آن، محدودیت زمانی ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای خرید و فروش همه سهام بورسی و فرابورسی می توان از آن استفاده کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای ارسال درخواست خرید و فروش اینترنتی باید به بخش درخواستها در نرم افزار معاملات بر خط آسا مراجعه نمود. 0 پاسخ صحیح
درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار وب آسا کدام گزینه نادرست است؟
‌راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت. 0
گزینه {{1+1}}: قرارداد خرید و فروش اینترنتی از زمان امضای آن، محدودیت زمانی ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قرارداد خرید و فروش اینترنتی از زمان امضای آن، محدودیت زمانی ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قرارداد خرید و فروش اینترنتی از زمان امضای آن، محدودیت زمانی ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: برای خرید و فروش همه سهام بورسی و فرابورسی می توان از آن استفاده کرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای خرید و فروش همه سهام بورسی و فرابورسی می توان از آن استفاده کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای خرید و فروش همه سهام بورسی و فرابورسی می توان از آن استفاده کرد. 0
گزینه {{3+1}}: برای ارسال درخواست خرید و فروش اینترنتی باید به بخش درخواستها در نرم افزار معاملات بر خط آسا مراجعه نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برای ارسال درخواست خرید و فروش اینترنتی باید به بخش درخواستها در نرم افزار معاملات بر خط آسا مراجعه نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای ارسال درخواست خرید و فروش اینترنتی باید به بخش درخواستها در نرم افزار معاملات بر خط آسا مراجعه نمود. 0
این سوال لغو شده است.

درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد درخواست خرید و فروش اینترنتی در نرم افزار وب آسا کدام گزینه نادرست است؟
‌راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما صحیح است
کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت.
پاسخ شما صحیح است
کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاربران صرفا با امضای قرارداد آنلاین، امکان ثبت درخواست خرید و فروش اینترنتی را خواند داشت. 0
گزینه {{1+1}}: قرارداد خرید و فروش اینترنتی از زمان امضای آن، محدودیت زمانی ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قرارداد خرید و فروش اینترنتی از زمان امضای آن، محدودیت زمانی ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: برای خرید و فروش همه سهام بورسی و فرابورسی می توان از آن استفاده کرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای خرید و فروش همه سهام بورسی و فرابورسی می توان از آن استفاده کرد. 0
گزینه {{3+1}}: برای ارسال درخواست خرید و فروش اینترنتی باید به بخش درخواستها در نرم افزار معاملات بر خط آسا مراجعه نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای ارسال درخواست خرید و فروش اینترنتی باید به بخش درخواستها در نرم افزار معاملات بر خط آسا مراجعه نمود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}