{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/28 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9506044
مهلت پاسخ: 1395/6/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تفاوت بازار سهام و آتی سکه
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزو تفاوت‌های بازار آتی سکه و سهام به شمار نمی‌آید؟

منبع: تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است.
گزینه {{1+1}}: به معاملات آتی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد اما در معاملات سهام، 0.5 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات از فروشنده اخذ می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به معاملات آتی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد اما در معاملات سهام، 0.5 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات از فروشنده اخذ می شود.
گزینه {{2+1}}: کارمزد معاملات آتی برای هر قرارداد ثابت است و با افزایش حجم معاملات مقدار آن به صورت درصدی از حجم سفارش مورد معامله تغییر نمی کند اما کارمزد سهام به صورت از ارزش معاملات است که با افزایش ارزش حجم و قیمت معاملات، کارمزد هم افزایش می یابد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارمزد معاملات آتی برای هر قرارداد ثابت است و با افزایش حجم معاملات مقدار آن به صورت درصدی از حجم سفارش مورد معامله تغییر نمی کند اما کارمزد سهام به صورت از ارزش معاملات است که با افزایش ارزش حجم و قیمت معاملات، کارمزد هم افزایش می یابد.
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی که در بازار سهام ملاک دامنه نوسان روز بعد است، در بازار آتی تحت عنوان قیمت تسویه شناخته می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی که در بازار سهام ملاک دامنه نوسان روز بعد است، در بازار آتی تحت عنوان قیمت تسویه شناخته می شود.
تفاوت بازار سهام و آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزو تفاوت‌های بازار آتی سکه و سهام به شمار نمی‌آید؟

منبع: تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ صحیح:
کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است.
پاسخ صحیح:
کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به معاملات آتی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد اما در معاملات سهام، 0.5 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات از فروشنده اخذ می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد معاملات آتی برای هر قرارداد ثابت است و با افزایش حجم معاملات مقدار آن به صورت درصدی از حجم سفارش مورد معامله تغییر نمی کند اما کارمزد سهام به صورت از ارزش معاملات است که با افزایش ارزش حجم و قیمت معاملات، کارمزد هم افزایش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی که در بازار سهام ملاک دامنه نوسان روز بعد است، در بازار آتی تحت عنوان قیمت تسویه شناخته می شود. 0 پاسخ صحیح
تفاوت بازار سهام و آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزو تفاوت‌های بازار آتی سکه و سهام به شمار نمی‌آید؟

منبع: تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است. 0
گزینه {{1+1}}: به معاملات آتی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد اما در معاملات سهام، 0.5 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات از فروشنده اخذ می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به معاملات آتی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد اما در معاملات سهام، 0.5 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات از فروشنده اخذ می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به معاملات آتی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد اما در معاملات سهام، 0.5 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات از فروشنده اخذ می شود. 0
گزینه {{2+1}}: کارمزد معاملات آتی برای هر قرارداد ثابت است و با افزایش حجم معاملات مقدار آن به صورت درصدی از حجم سفارش مورد معامله تغییر نمی کند اما کارمزد سهام به صورت از ارزش معاملات است که با افزایش ارزش حجم و قیمت معاملات، کارمزد هم افزایش می یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارمزد معاملات آتی برای هر قرارداد ثابت است و با افزایش حجم معاملات مقدار آن به صورت درصدی از حجم سفارش مورد معامله تغییر نمی کند اما کارمزد سهام به صورت از ارزش معاملات است که با افزایش ارزش حجم و قیمت معاملات، کارمزد هم افزایش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد معاملات آتی برای هر قرارداد ثابت است و با افزایش حجم معاملات مقدار آن به صورت درصدی از حجم سفارش مورد معامله تغییر نمی کند اما کارمزد سهام به صورت از ارزش معاملات است که با افزایش ارزش حجم و قیمت معاملات، کارمزد هم افزایش می یابد. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی که در بازار سهام ملاک دامنه نوسان روز بعد است، در بازار آتی تحت عنوان قیمت تسویه شناخته می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی که در بازار سهام ملاک دامنه نوسان روز بعد است، در بازار آتی تحت عنوان قیمت تسویه شناخته می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی که در بازار سهام ملاک دامنه نوسان روز بعد است، در بازار آتی تحت عنوان قیمت تسویه شناخته می شود. 0
این سوال لغو شده است.

تفاوت بازار سهام و آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزو تفاوت‌های بازار آتی سکه و سهام به شمار نمی‌آید؟

منبع: تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما صحیح است
کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است.
پاسخ شما صحیح است
کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کارمزد معاملات سهام برای خریدار و فروشنده یکسان است اما در معاملات آتی کارمزد خریدار کمتر از فروشنده است. 0
گزینه {{1+1}}: به معاملات آتی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد اما در معاملات سهام، 0.5 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات از فروشنده اخذ می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به معاملات آتی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد اما در معاملات سهام، 0.5 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات از فروشنده اخذ می شود. 0
گزینه {{2+1}}: کارمزد معاملات آتی برای هر قرارداد ثابت است و با افزایش حجم معاملات مقدار آن به صورت درصدی از حجم سفارش مورد معامله تغییر نمی کند اما کارمزد سهام به صورت از ارزش معاملات است که با افزایش ارزش حجم و قیمت معاملات، کارمزد هم افزایش می یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد معاملات آتی برای هر قرارداد ثابت است و با افزایش حجم معاملات مقدار آن به صورت درصدی از حجم سفارش مورد معامله تغییر نمی کند اما کارمزد سهام به صورت از ارزش معاملات است که با افزایش ارزش حجم و قیمت معاملات، کارمزد هم افزایش می یابد. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی که در بازار سهام ملاک دامنه نوسان روز بعد است، در بازار آتی تحت عنوان قیمت تسویه شناخته می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی که در بازار سهام ملاک دامنه نوسان روز بعد است، در بازار آتی تحت عنوان قیمت تسویه شناخته می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}