{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/27 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9506042
مهلت پاسخ: 1395/6/28 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ با نماد "وپترو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1860 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1860
گزینه {{1+1}}: 1761 تا 1860 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1761 تا 1860
گزینه {{2+1}}: 1660 تا 1760 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1660 تا 1760
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1660 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1660
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ با نماد "وپترو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
1761 تا 1860
پاسخ صحیح:
1761 تا 1860
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1860 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1761 تا 1860 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1660 تا 1760 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1660 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ با نماد "وپترو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1761 تا 1860
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1761 تا 1860
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1860 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1860 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1860 0
گزینه {{1+1}}: 1761 تا 1860 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1761 تا 1860 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1761 تا 1860 0
گزینه {{2+1}}: 1660 تا 1760 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1660 تا 1760 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1660 تا 1760 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1660 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1660 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1660 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ با نماد "وپترو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
1761 تا 1860
پاسخ شما صحیح است
1761 تا 1860
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1860 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1860 0
گزینه {{1+1}}: 1761 تا 1860 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1761 تا 1860 0
گزینه {{2+1}}: 1660 تا 1760 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1660 تا 1760 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1660 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1660 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}