{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/23 طراح سوال: علی بسطامی کد سوال: 9506037
مهلت پاسخ: 1395/6/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی از اهداف اصلی کدام یک از نهادهای زیر است؟
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
گزینه {{2+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
گزینه {{3+1}}: کانون کارگزاران پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کانون کارگزاران
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی از اهداف اصلی کدام یک از نهادهای زیر است؟
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
پاسخ صحیح:
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کانون کارگزاران 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی از اهداف اصلی کدام یک از نهادهای زیر است؟
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس 0
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0
گزینه {{2+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0
گزینه {{3+1}}: کانون کارگزاران 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کانون کارگزاران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کانون کارگزاران 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی از اهداف اصلی کدام یک از نهادهای زیر است؟
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
پاسخ شما صحیح است
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس 0
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0
گزینه {{2+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0
گزینه {{3+1}}: کانون کارگزاران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کانون کارگزاران 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}