{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/21 طراح سوال: علی بسطامی کد سوال: 9506036
مهلت پاسخ: 1395/6/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از تفاوت های بازار فرابورس ایران با بازار بورس اوراق بهادار تهران، صحیح نیست؟
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ورود به بازارهای فرابورس نسبت به ورود به بازارهای بورسی سهل تر است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ورود به بازارهای فرابورس نسبت به ورود به بازارهای بورسی سهل تر است.
گزینه {{1+1}}: تنوع بازارها در فرابورس بیشتر از بورس است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تنوع بازارها در فرابورس بیشتر از بورس است.
گزینه {{2+1}}: حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
گزینه {{3+1}}: هر یک از این دو بازار از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار جداگانه ای پیروی می کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هر یک از این دو بازار از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار جداگانه ای پیروی می کنند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از تفاوت های بازار فرابورس ایران با بازار بورس اوراق بهادار تهران، صحیح نیست؟
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
پاسخ صحیح:
حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ورود به بازارهای فرابورس نسبت به ورود به بازارهای بورسی سهل تر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تنوع بازارها در فرابورس بیشتر از بورس است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هر یک از این دو بازار از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار جداگانه ای پیروی می کنند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از تفاوت های بازار فرابورس ایران با بازار بورس اوراق بهادار تهران، صحیح نیست؟
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ورود به بازارهای فرابورس نسبت به ورود به بازارهای بورسی سهل تر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ورود به بازارهای فرابورس نسبت به ورود به بازارهای بورسی سهل تر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ورود به بازارهای فرابورس نسبت به ورود به بازارهای بورسی سهل تر است. 0
گزینه {{1+1}}: تنوع بازارها در فرابورس بیشتر از بورس است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تنوع بازارها در فرابورس بیشتر از بورس است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تنوع بازارها در فرابورس بیشتر از بورس است. 0
گزینه {{2+1}}: حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. 0
گزینه {{3+1}}: هر یک از این دو بازار از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار جداگانه ای پیروی می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هر یک از این دو بازار از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار جداگانه ای پیروی می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هر یک از این دو بازار از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار جداگانه ای پیروی می کنند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از تفاوت های بازار فرابورس ایران با بازار بورس اوراق بهادار تهران، صحیح نیست؟
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
پاسخ شما صحیح است
حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ورود به بازارهای فرابورس نسبت به ورود به بازارهای بورسی سهل تر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ورود به بازارهای فرابورس نسبت به ورود به بازارهای بورسی سهل تر است. 0
گزینه {{1+1}}: تنوع بازارها در فرابورس بیشتر از بورس است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تنوع بازارها در فرابورس بیشتر از بورس است. 0
گزینه {{2+1}}: حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حد نوسان مجاز روزانه در بازار فرابورس به میزان 5+ درصد و 5- درصد قیمت پایانی روز کاری قبل و 1 درصد بیشتر از حد نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. 0
گزینه {{3+1}}: هر یک از این دو بازار از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار جداگانه ای پیروی می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هر یک از این دو بازار از دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار جداگانه ای پیروی می کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}