{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/16 طراح سوال: مسعود شاهمرادی کد سوال: 9506028
مهلت پاسخ: 1395/6/17 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

مزیت short sell درقراردادهای آتی کدام است؟ ‎
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد.
گزینه {{1+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد.
گزینه {{2+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد.
گزینه {{3+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد.
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مزیت short sell درقراردادهای آتی کدام است؟ ‎
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد.
پاسخ صحیح:
امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مزیت short sell درقراردادهای آتی کدام است؟ ‎
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0
گزینه {{3+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مزیت short sell درقراردادهای آتی کدام است؟ ‎
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد.
پاسخ شما صحیح است
امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت پایین‌تری انجام می‌گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار افزایش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0
گزینه {{3+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت در آن وجود داشته و خرید در قیمت بالاتری انجام می‌گیرد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}