{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/14 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9506025
مهلت پاسخ: 1395/6/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟
‌"
عبارتست از حاصلضرب هر سهم در قیمت خریداری شده آن با اضافه نمودن مبلغ کارمزد خرید برای آن. این عدد برای هر نماد بصورت جداگانه محاسبه شده و سپس حاصل نمادها را با هم جمع می کنیم."
دیکشنری بورسی

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش خرید سهام پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش خرید سهام
گزینه {{1+1}}: ارزش روز سبد سهام پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش روز سبد سهام
گزینه {{2+1}}: ارزش خالص سهام پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش خالص سهام
گزینه {{3+1}}: ارزش خرید سبد سهام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش خرید سبد سهام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟
‌"
عبارتست از حاصلضرب هر سهم در قیمت خریداری شده آن با اضافه نمودن مبلغ کارمزد خرید برای آن. این عدد برای هر نماد بصورت جداگانه محاسبه شده و سپس حاصل نمادها را با هم جمع می کنیم."
دیکشنری بورسی

 

پاسخ صحیح:
ارزش خرید سبد سهام
پاسخ صحیح:
ارزش خرید سبد سهام
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش خرید سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش روز سبد سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش خالص سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش خرید سبد سهام 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟
‌"
عبارتست از حاصلضرب هر سهم در قیمت خریداری شده آن با اضافه نمودن مبلغ کارمزد خرید برای آن. این عدد برای هر نماد بصورت جداگانه محاسبه شده و سپس حاصل نمادها را با هم جمع می کنیم."
دیکشنری بورسی

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش خرید سبد سهام
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش خرید سبد سهام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش خرید سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش خرید سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش خرید سهام 0
گزینه {{1+1}}: ارزش روز سبد سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش روز سبد سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش روز سبد سهام 0
گزینه {{2+1}}: ارزش خالص سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش خالص سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش خالص سهام 0
گزینه {{3+1}}: ارزش خرید سبد سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش خرید سبد سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش خرید سبد سهام 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟
‌"
عبارتست از حاصلضرب هر سهم در قیمت خریداری شده آن با اضافه نمودن مبلغ کارمزد خرید برای آن. این عدد برای هر نماد بصورت جداگانه محاسبه شده و سپس حاصل نمادها را با هم جمع می کنیم."
دیکشنری بورسی

 

پاسخ شما صحیح است
ارزش خرید سبد سهام
پاسخ شما صحیح است
ارزش خرید سبد سهام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش خرید سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش خرید سهام 0
گزینه {{1+1}}: ارزش روز سبد سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش روز سبد سهام 0
گزینه {{2+1}}: ارزش خالص سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش خالص سهام 0
گزینه {{3+1}}: ارزش خرید سبد سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش خرید سبد سهام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}