{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/14 طراح سوال: مسعود شاهمرادی کد سوال: 9506024
مهلت پاسخ: 1395/6/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

معاملات قراردادهای آتی
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص دوره پایانی pre closing در انجام معاملات قراردادهای آتی کاملا صحیح است؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: دوره پایانی،پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دوره پایانی،پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر است.
گزینه {{1+1}}: دوره پایانی، ده دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دوره پایانی، ده دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
گزینه {{2+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیراست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیراست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
گزینه {{3+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
معاملات قراردادهای آتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص دوره پایانی pre closing در انجام معاملات قراردادهای آتی کاملا صحیح است؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
پاسخ صحیح:
دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دوره پایانی،پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره پایانی، ده دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیراست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ صحیح
معاملات قراردادهای آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص دوره پایانی pre closing در انجام معاملات قراردادهای آتی کاملا صحیح است؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دوره پایانی،پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دوره پایانی،پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دوره پایانی،پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر است. 0
گزینه {{1+1}}: دوره پایانی، ده دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دوره پایانی، ده دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره پایانی، ده دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0
گزینه {{2+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیراست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیراست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیراست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0
گزینه {{3+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0
این سوال لغو شده است.

معاملات قراردادهای آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص دوره پایانی pre closing در انجام معاملات قراردادهای آتی کاملا صحیح است؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
پاسخ شما صحیح است
دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دوره پایانی،پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دوره پایانی،پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر است. 0
گزینه {{1+1}}: دوره پایانی، ده دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره پایانی، ده دقیقه پایانی بازار آتی است که برای جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در لحظات انتهایی بازار طراحی شده است وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0
گزینه {{2+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیراست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیراست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0
گزینه {{3+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دوره پایانی، پنج دقیقه پایانی بازار آتی است که جابه‌جایی سفارش در سرررسیدها و یا تغییر موقعیت خرید به فروش و یا بالعکس امکان‌پذیر نیست وابطال و بستن موقعیت در این دوره میسر نیست. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}