{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/10 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9506020
مهلت پاسخ: 1395/6/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قیمت سهام شرکتها پس از افزایش سرمایه
سوال :

فرض کنید قیمت هر سهم شرکتی در بورس تهران 3000 ریال است. این شرکت از محل سود انباشته 50 درصد افزایش سرمایه می دهد. قیمت تئوریک  هر سهم جدید بعد از افزایش سرمایه کدام یک از گزینه های زیر است؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 3500 ریال پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 3500 ریال
گزینه {{1+1}}: 2500 ریال پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2500 ریال
گزینه {{2+1}}: 4000 ریال پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4000 ریال
گزینه {{3+1}}: 2000 ریال پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2000 ریال
قیمت سهام شرکتها پس از افزایش سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید قیمت هر سهم شرکتی در بورس تهران 3000 ریال است. این شرکت از محل سود انباشته 50 درصد افزایش سرمایه می دهد. قیمت تئوریک  هر سهم جدید بعد از افزایش سرمایه کدام یک از گزینه های زیر است؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
2000 ریال
پاسخ صحیح:
2000 ریال
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 3500 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2500 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2000 ریال 0 پاسخ صحیح
قیمت سهام شرکتها پس از افزایش سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید قیمت هر سهم شرکتی در بورس تهران 3000 ریال است. این شرکت از محل سود انباشته 50 درصد افزایش سرمایه می دهد. قیمت تئوریک  هر سهم جدید بعد از افزایش سرمایه کدام یک از گزینه های زیر است؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2000 ریال
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2000 ریال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 3500 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 3500 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 3500 ریال 0
گزینه {{1+1}}: 2500 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2500 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2500 ریال 0
گزینه {{2+1}}: 4000 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4000 ریال 0
گزینه {{3+1}}: 2000 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2000 ریال 0
این سوال لغو شده است.

قیمت سهام شرکتها پس از افزایش سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید قیمت هر سهم شرکتی در بورس تهران 3000 ریال است. این شرکت از محل سود انباشته 50 درصد افزایش سرمایه می دهد. قیمت تئوریک  هر سهم جدید بعد از افزایش سرمایه کدام یک از گزینه های زیر است؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
2000 ریال
پاسخ شما صحیح است
2000 ریال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 3500 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 3500 ریال 0
گزینه {{1+1}}: 2500 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2500 ریال 0
گزینه {{2+1}}: 4000 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4000 ریال 0
گزینه {{3+1}}: 2000 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2000 ریال 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}