{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/8 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9506015
مهلت پاسخ: 1395/6/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده است. معاملات حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه بازارهایی داد و ستد می شود؟

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه – بازار ثانویه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه – بازار ثانویه
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه - بازار اولیه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه - بازار اولیه
گزینه {{2+1}}: بازار ثانویه – بازار ثانویه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازار ثانویه – بازار ثانویه
گزینه {{3+1}}: بازار اولیه – بازار اولیه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار اولیه – بازار اولیه
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده است. معاملات حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه بازارهایی داد و ستد می شود؟

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بازار ثانویه - بازار اولیه
پاسخ صحیح:
بازار ثانویه - بازار اولیه
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه – بازار ثانویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه - بازار اولیه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار ثانویه – بازار ثانویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار اولیه – بازار اولیه 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده است. معاملات حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه بازارهایی داد و ستد می شود؟

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار ثانویه - بازار اولیه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار ثانویه - بازار اولیه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه – بازار ثانویه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه – بازار ثانویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه – بازار ثانویه 0
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه - بازار اولیه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه - بازار اولیه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه - بازار اولیه 0
گزینه {{2+1}}: بازار ثانویه – بازار ثانویه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازار ثانویه – بازار ثانویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار ثانویه – بازار ثانویه 0
گزینه {{3+1}}: بازار اولیه – بازار اولیه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار اولیه – بازار اولیه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار اولیه – بازار اولیه 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده است. معاملات حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه بازارهایی داد و ستد می شود؟

 

پاسخ شما صحیح است
بازار ثانویه - بازار اولیه
پاسخ شما صحیح است
بازار ثانویه - بازار اولیه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه – بازار ثانویه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه – بازار ثانویه 0
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه - بازار اولیه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه - بازار اولیه 0
گزینه {{2+1}}: بازار ثانویه – بازار ثانویه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار ثانویه – بازار ثانویه 0
گزینه {{3+1}}: بازار اولیه – بازار اولیه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار اولیه – بازار اولیه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}