{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/2 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9506006
مهلت پاسخ: 1395/6/3 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های سهام ترکیبی نیست؟
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سهام ترکیبی نوعی از سهام است که دارندگان آن ادعای معین و محدودی نسبت به دارایی های شرکت دارند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهام ترکیبی نوعی از سهام است که دارندگان آن ادعای معین و محدودی نسبت به دارایی های شرکت دارند.
گزینه {{1+1}}: این نوع سهام فاقد زمان سررسید و هزینه مالیاتی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این نوع سهام فاقد زمان سررسید و هزینه مالیاتی است.
گزینه {{2+1}}: به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند
گزینه {{3+1}}: دارندگان سهام ترکیبی، سود ثابتی دریافت می کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دارندگان سهام ترکیبی، سود ثابتی دریافت می کنند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های سهام ترکیبی نیست؟
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

 

پاسخ صحیح:
به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند
پاسخ صحیح:
به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام ترکیبی نوعی از سهام است که دارندگان آن ادعای معین و محدودی نسبت به دارایی های شرکت دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این نوع سهام فاقد زمان سررسید و هزینه مالیاتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارندگان سهام ترکیبی، سود ثابتی دریافت می کنند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های سهام ترکیبی نیست؟
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام ترکیبی نوعی از سهام است که دارندگان آن ادعای معین و محدودی نسبت به دارایی های شرکت دارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهام ترکیبی نوعی از سهام است که دارندگان آن ادعای معین و محدودی نسبت به دارایی های شرکت دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهام ترکیبی نوعی از سهام است که دارندگان آن ادعای معین و محدودی نسبت به دارایی های شرکت دارند. 0
گزینه {{1+1}}: این نوع سهام فاقد زمان سررسید و هزینه مالیاتی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این نوع سهام فاقد زمان سررسید و هزینه مالیاتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این نوع سهام فاقد زمان سررسید و هزینه مالیاتی است. 0
گزینه {{2+1}}: به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند 0
گزینه {{3+1}}: دارندگان سهام ترکیبی، سود ثابتی دریافت می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دارندگان سهام ترکیبی، سود ثابتی دریافت می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارندگان سهام ترکیبی، سود ثابتی دریافت می کنند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های سهام ترکیبی نیست؟
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

 

پاسخ شما صحیح است
به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند
پاسخ شما صحیح است
به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام ترکیبی نوعی از سهام است که دارندگان آن ادعای معین و محدودی نسبت به دارایی های شرکت دارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهام ترکیبی نوعی از سهام است که دارندگان آن ادعای معین و محدودی نسبت به دارایی های شرکت دارند. 0
گزینه {{1+1}}: این نوع سهام فاقد زمان سررسید و هزینه مالیاتی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این نوع سهام فاقد زمان سررسید و هزینه مالیاتی است. 0
گزینه {{2+1}}: به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به دلیل دارا بودن ویژگی های سهام عادی و سهام ممتاز، آن را سهام ترکیبی می نامند 0
گزینه {{3+1}}: دارندگان سهام ترکیبی، سود ثابتی دریافت می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارندگان سهام ترکیبی، سود ثابتی دریافت می کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}