{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/1 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9506002
مهلت پاسخ: 1395/6/6 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالايش نفت تهران
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت  پالايش نفت تهران در نماد شتران در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ها به ريال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3000 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3000
گزینه {{1+1}}: 3000 تا 3400 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3000 تا 3400
گزینه {{2+1}}: 3401 تا 3800 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3401 تا 3800
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 3800 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 3800
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالايش نفت تهران
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت  پالايش نفت تهران در نماد شتران در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ها به ريال است)

پاسخ صحیح:
3000 تا 3400
پاسخ صحیح:
3000 تا 3400
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3000 تا 3400 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3401 تا 3800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 3800 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالايش نفت تهران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت  پالايش نفت تهران در نماد شتران در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ها به ريال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3000 تا 3400
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3000 تا 3400
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3000 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3000 0
گزینه {{1+1}}: 3000 تا 3400 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3000 تا 3400 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3000 تا 3400 0
گزینه {{2+1}}: 3401 تا 3800 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3401 تا 3800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3401 تا 3800 0
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 3800 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 3800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 3800 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالايش نفت تهران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت  پالايش نفت تهران در نماد شتران در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ها به ريال است)

پاسخ شما صحیح است
3000 تا 3400
پاسخ شما صحیح است
3000 تا 3400
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3000 0
گزینه {{1+1}}: 3000 تا 3400 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3000 تا 3400 0
گزینه {{2+1}}: 3401 تا 3800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3401 تا 3800 0
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 3800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 3800 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}