{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/6/1 طراح سوال: امیرحسین ادیب نیا کد سوال: 9506001
مهلت پاسخ: 1395/6/3 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه‌ صنعتي‌ بارز
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه‌ صنعتي‌ بارز در نماد پکرمان در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ها به ريال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3480 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3480
گزینه {{1+1}}: 3480 تا 3780 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3480 تا 3780
گزینه {{2+1}}: 3781 تا 4080 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3781 تا 4080
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 4080 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 4080
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه‌ صنعتي‌ بارز
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه‌ صنعتي‌ بارز در نماد پکرمان در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ها به ريال است)

 

پاسخ صحیح:
3480 تا 3780
پاسخ صحیح:
3480 تا 3780
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3480 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3480 تا 3780 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3781 تا 4080 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 4080 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه‌ صنعتي‌ بارز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه‌ صنعتي‌ بارز در نماد پکرمان در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ها به ريال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3480 تا 3780
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3480 تا 3780
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3480 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3480 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3480 0
گزینه {{1+1}}: 3480 تا 3780 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3480 تا 3780 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3480 تا 3780 0
گزینه {{2+1}}: 3781 تا 4080 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3781 تا 4080 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3781 تا 4080 0
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 4080 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 4080 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 4080 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه‌ صنعتي‌ بارز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه‌ صنعتي‌ بارز در نماد پکرمان در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ها به ريال است)

 

پاسخ شما صحیح است
3480 تا 3780
پاسخ شما صحیح است
3480 تا 3780
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3480 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کمتر از 3480 0
گزینه {{1+1}}: 3480 تا 3780 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3480 تا 3780 0
گزینه {{2+1}}: 3781 تا 4080 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3781 تا 4080 0
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 4080 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر از 4080 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}