{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/27 طراح سوال: امیر حسین ذکریایی انارکی کد سوال: 9505049
مهلت پاسخ: 1395/5/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از اطلاعات زیر از طریق سایت کدال قابل دسترسی نیست؟‌
سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: گزارش پیش‌بینی درآمدها و اطلاعیه ها پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: گزارش پیش‌بینی درآمدها و اطلاعیه ها
گزینه {{1+1}}: گزارش هیئت مدیره شرکت‌ها و آگهی ثبت افزایش سرمایه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: گزارش هیئت مدیره شرکت‌ها و آگهی ثبت افزایش سرمایه
گزینه {{2+1}}: گزارش مجامع شرکت‌ها و اطلاعات دسته‌بندی شده شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی دوره‌ای و میان‌ دوره‌ای پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: گزارش مجامع شرکت‌ها و اطلاعات دسته‌بندی شده شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی دوره‌ای و میان‌ دوره‌ای
گزینه {{3+1}}: گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از اطلاعات زیر از طریق سایت کدال قابل دسترسی نیست؟‌
سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز
پاسخ صحیح:
گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: گزارش پیش‌بینی درآمدها و اطلاعیه ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گزارش هیئت مدیره شرکت‌ها و آگهی ثبت افزایش سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: گزارش مجامع شرکت‌ها و اطلاعات دسته‌بندی شده شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی دوره‌ای و میان‌ دوره‌ای 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از اطلاعات زیر از طریق سایت کدال قابل دسترسی نیست؟‌
سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: گزارش پیش‌بینی درآمدها و اطلاعیه ها 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: گزارش پیش‌بینی درآمدها و اطلاعیه ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: گزارش پیش‌بینی درآمدها و اطلاعیه ها 0
گزینه {{1+1}}: گزارش هیئت مدیره شرکت‌ها و آگهی ثبت افزایش سرمایه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: گزارش هیئت مدیره شرکت‌ها و آگهی ثبت افزایش سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گزارش هیئت مدیره شرکت‌ها و آگهی ثبت افزایش سرمایه 0
گزینه {{2+1}}: گزارش مجامع شرکت‌ها و اطلاعات دسته‌بندی شده شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی دوره‌ای و میان‌ دوره‌ای 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: گزارش مجامع شرکت‌ها و اطلاعات دسته‌بندی شده شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی دوره‌ای و میان‌ دوره‌ای 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: گزارش مجامع شرکت‌ها و اطلاعات دسته‌بندی شده شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی دوره‌ای و میان‌ دوره‌ای 0
گزینه {{3+1}}: گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از اطلاعات زیر از طریق سایت کدال قابل دسترسی نیست؟‌
سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز
پاسخ شما صحیح است
گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: گزارش پیش‌بینی درآمدها و اطلاعیه ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: گزارش پیش‌بینی درآمدها و اطلاعیه ها 0
گزینه {{1+1}}: گزارش هیئت مدیره شرکت‌ها و آگهی ثبت افزایش سرمایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گزارش هیئت مدیره شرکت‌ها و آگهی ثبت افزایش سرمایه 0
گزینه {{2+1}}: گزارش مجامع شرکت‌ها و اطلاعات دسته‌بندی شده شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی دوره‌ای و میان‌ دوره‌ای 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: گزارش مجامع شرکت‌ها و اطلاعات دسته‌بندی شده شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی دوره‌ای و میان‌ دوره‌ای 0
گزینه {{3+1}}: گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزارش حجم معاملات هر سهم در هر روز 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}