{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/16 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9505029
مهلت پاسخ: 1395/5/17 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه گذاري سبحان
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه گذاري سبحان در نماد وسبحان در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1410 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1410
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1410 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1410
گزینه {{2+1}}: 1290 تا 1350 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1290 تا 1350
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1290 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1290
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه گذاري سبحان
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه گذاري سبحان در نماد وسبحان در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
1290 تا 1350
پاسخ صحیح:
1290 تا 1350
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1410 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1410 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1290 تا 1350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1290 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه گذاري سبحان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه گذاري سبحان در نماد وسبحان در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1290 تا 1350
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1290 تا 1350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1410 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1410 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1410 0
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1410 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1410 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1410 0
گزینه {{2+1}}: 1290 تا 1350 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1290 تا 1350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1290 تا 1350 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1290 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1290 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1290 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه گذاري سبحان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه گذاري سبحان در نماد وسبحان در پایان معاملات روز چهارشنبه 20 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
1290 تا 1350
پاسخ شما صحیح است
1290 تا 1350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1410 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1410 0
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1410 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1410 0
گزینه {{2+1}}: 1290 تا 1350 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1290 تا 1350 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1290 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1290 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}