{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/13 طراح سوال: امیر حسین ذکریایی انارکی کد سوال: 9505024
مهلت پاسخ: 1395/5/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

طبق دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس، کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با خرید اعتباری سهام صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار، سلب می گردد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار، سلب می گردد.
گزینه {{1+1}}: در صورتی که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدمی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می شود، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می تواند مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام جدید باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورتی که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدمی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می شود، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می تواند مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام جدید باشد.
گزینه {{2+1}}: کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند.
گزینه {{3+1}}: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت در خواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت در خواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس، کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با خرید اعتباری سهام صحیح نیست؟

پاسخ صحیح:
کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند.
پاسخ صحیح:
کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار، سلب می گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدمی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می شود، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می تواند مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام جدید باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت در خواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس، کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با خرید اعتباری سهام صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار، سلب می گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار، سلب می گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار، سلب می گردد. 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدمی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می شود، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می تواند مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام جدید باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورتی که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدمی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می شود، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می تواند مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام جدید باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدمی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می شود، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می تواند مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام جدید باشد. 0
گزینه {{2+1}}: کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند. 0
گزینه {{3+1}}: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت در خواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت در خواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت در خواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس، کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با خرید اعتباری سهام صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند.
پاسخ شما صحیح است
کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار، سلب می گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می گردد و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار، سلب می گردد. 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدمی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می شود، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می تواند مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام جدید باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدمی که به عنوان تضمین خرید اعتباری محسوب می شود، مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره نویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می تواند مبلغ پذیره نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین قیمت سهم کمتر از قیمت پذیره نویسی سهام جدید باشد. 0
گزینه {{2+1}}: کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزاری نمی تواند علاوه بر تضامین بیان شده در قانون معاملات اعتباری، تضامین دیگری بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند. 0
گزینه {{3+1}}: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت در خواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت در خواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می گردد، درخواست مذبور را اجرا نماید 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}