{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/11 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9505020
مهلت پاسخ: 1395/5/12 - تا ساعت 10:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت آتیه داده پرداز
سوال :

سه شنبه مورخ 95/05/12، 27میلیون برگه سهم معادل 9% از سهام شرکت آتیه داده پرداز با نماد "اپرداز" در فرابورس عرضه میگردد. قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3250 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3250
گزینه {{1+1}}: 3051 تا 3250 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3051 تا 3250
گزینه {{2+1}}: 2850 تا 3050 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2850 تا 3050
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2850 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2850
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت آتیه داده پرداز
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سه شنبه مورخ 95/05/12، 27میلیون برگه سهم معادل 9% از سهام شرکت آتیه داده پرداز با نماد "اپرداز" در فرابورس عرضه میگردد. قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

پاسخ صحیح:
بالاتر از 3250
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3250
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3051 تا 3250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2850 تا 3050 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2850 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت آتیه داده پرداز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سه شنبه مورخ 95/05/12، 27میلیون برگه سهم معادل 9% از سهام شرکت آتیه داده پرداز با نماد "اپرداز" در فرابورس عرضه میگردد. قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3250
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3250
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3250 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3250 0
گزینه {{1+1}}: 3051 تا 3250 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3051 تا 3250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3051 تا 3250 0
گزینه {{2+1}}: 2850 تا 3050 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2850 تا 3050 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2850 تا 3050 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2850 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2850 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2850 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت آتیه داده پرداز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سه شنبه مورخ 95/05/12، 27میلیون برگه سهم معادل 9% از سهام شرکت آتیه داده پرداز با نماد "اپرداز" در فرابورس عرضه میگردد. قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 3250
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 3250
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3250 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3250 0
گزینه {{1+1}}: 3051 تا 3250 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3051 تا 3250 0
گزینه {{2+1}}: 2850 تا 3050 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2850 تا 3050 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2850 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2850 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}