{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/11 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9505019
مهلت پاسخ: 1395/5/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

 کدام یک از گزینه‌‎های زیر جزو مزیت های بازار آتی محسوب نمیشود؟
بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب در اختیار مشتری موجود است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب در اختیار مشتری موجود است.
گزینه {{1+1}}: واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری
گزینه {{2+1}}: امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه
گزینه {{3+1}}: معافیت مالیاتی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: معافیت مالیاتی
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدام یک از گزینه‌‎های زیر جزو مزیت های بازار آتی محسوب نمیشود؟
بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده

پاسخ صحیح:
امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه
پاسخ صحیح:
امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب در اختیار مشتری موجود است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: معافیت مالیاتی 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدام یک از گزینه‌‎های زیر جزو مزیت های بازار آتی محسوب نمیشود؟
بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب در اختیار مشتری موجود است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب در اختیار مشتری موجود است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب در اختیار مشتری موجود است. 0
گزینه {{1+1}}: واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری 0
گزینه {{2+1}}: امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه 0
گزینه {{3+1}}: معافیت مالیاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: معافیت مالیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: معافیت مالیاتی 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدام یک از گزینه‌‎های زیر جزو مزیت های بازار آتی محسوب نمیشود؟
بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده

پاسخ شما صحیح است
امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه
پاسخ شما صحیح است
امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب در اختیار مشتری موجود است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب در اختیار مشتری موجود است. 0
گزینه {{1+1}}: واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری 0
گزینه {{2+1}}: امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان انجام معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه 0
گزینه {{3+1}}: معافیت مالیاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: معافیت مالیاتی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}