{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/10 طراح سوال: هادی طباطبا وکیلی کد سوال: 9505018
مهلت پاسخ: 1395/5/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام گزینه در خصوص ارزش ذاتی سهام صحیح نیست؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بازار بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار میشود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار میشود.
گزینه {{1+1}}: به سهامی که ارزش ذاتی آن بالاتر از قیمت بازار است، Under Price می گویند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به سهامی که ارزش ذاتی آن بالاتر از قیمت بازار است، Under Price می گویند.
گزینه {{2+1}}: به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود Over price می گویند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود Over price می گویند.
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ارزش ذاتی سهام صحیح نیست؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد.
پاسخ صحیح:
بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به سهامی که ارزش ذاتی آن بالاتر از قیمت بازار است، Under Price می گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود Over price می گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ارزش ذاتی سهام صحیح نیست؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار میشود. 0
گزینه {{1+1}}: به سهامی که ارزش ذاتی آن بالاتر از قیمت بازار است، Under Price می گویند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به سهامی که ارزش ذاتی آن بالاتر از قیمت بازار است، Under Price می گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به سهامی که ارزش ذاتی آن بالاتر از قیمت بازار است، Under Price می گویند. 0
گزینه {{2+1}}: به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود Over price می گویند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود Over price می گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود Over price می گویند. 0
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ارزش ذاتی سهام صحیح نیست؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد.
پاسخ شما صحیح است
بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار میشود. 0
گزینه {{1+1}}: به سهامی که ارزش ذاتی آن بالاتر از قیمت بازار است، Under Price می گویند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به سهامی که ارزش ذاتی آن بالاتر از قیمت بازار است، Under Price می گویند. 0
گزینه {{2+1}}: به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود Over price می گویند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود Over price می گویند. 0
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}