{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/5 طراح سوال: مسعود شاهمرادی کد سوال: 9505012
مهلت پاسخ: 1395/5/7 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

وظایف ارکان بورسی
سوال :

برای حمایت از سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و کارای اوراق بهادار به منظور نظارت بر حسن اجرای ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار  ........................  تشکیل شده است.‌‌
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سایت کدال پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سایت کدال
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
گزینه {{2+1}}: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس
گزینه {{3+1}}: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
وظایف ارکان بورسی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای حمایت از سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و کارای اوراق بهادار به منظور نظارت بر حسن اجرای ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار  ........................  تشکیل شده است.‌‌
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
سایت کدال
پاسخ صحیح:
سایت کدال
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سایت کدال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ صحیح
وظایف ارکان بورسی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای حمایت از سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و کارای اوراق بهادار به منظور نظارت بر حسن اجرای ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار  ........................  تشکیل شده است.‌‌
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سایت کدال
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سایت کدال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سایت کدال 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سایت کدال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سایت کدال 0
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0
گزینه {{2+1}}: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس 0
گزینه {{3+1}}: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0
این سوال لغو شده است.

وظایف ارکان بورسی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای حمایت از سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و کارای اوراق بهادار به منظور نظارت بر حسن اجرای ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار  ........................  تشکیل شده است.‌‌
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
سایت کدال
پاسخ شما صحیح است
سایت کدال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سایت کدال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سایت کدال 0
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 0
گزینه {{2+1}}: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس 0
گزینه {{3+1}}: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}