{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/4 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9505009
مهلت پاسخ: 1395/5/7 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشيمي
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشيمي با نماد "حپترو"در پایان معاملات روز یکشنبه 31 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3500 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3500
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250
گزینه {{3+1}}: کمتر از 3000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 3000
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشيمي
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشيمي با نماد "حپترو"در پایان معاملات روز یکشنبه 31 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
3251 تا 3500
پاسخ صحیح:
3251 تا 3500
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 3000 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشيمي
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشيمي با نماد "حپترو"در پایان معاملات روز یکشنبه 31 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3251 تا 3500
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3251 تا 3500
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3500 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3500 0
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 3000 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 3000 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشيمي
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشيمي با نماد "حپترو"در پایان معاملات روز یکشنبه 31 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
3251 تا 3500
پاسخ شما صحیح است
3251 تا 3500
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3500 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3500 0
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 3000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 3000 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}