{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/4 طراح سوال: مجید دشت بزرگی کد سوال: 9505006
مهلت پاسخ: 1395/5/5 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش ذاتی سهام
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش ذاتی صحیح است؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را با قیمت جاری بازار یکسان می‌کند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را با قیمت جاری بازار یکسان می‌کند.
گزینه {{1+1}}: عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند.
گزینه {{2+1}}: سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد سرمایه گذاران شروع به خرید آن میکنند پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد سرمایه گذاران شروع به خرید آن میکنند
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد
ارزش ذاتی سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش ذاتی صحیح است؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ صحیح:
عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند.
پاسخ صحیح:
عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را با قیمت جاری بازار یکسان می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد سرمایه گذاران شروع به خرید آن میکنند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد 0 پاسخ صحیح
ارزش ذاتی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش ذاتی صحیح است؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را با قیمت جاری بازار یکسان می‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را با قیمت جاری بازار یکسان می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را با قیمت جاری بازار یکسان می‌کند. 0
گزینه {{1+1}}: عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند. 0
گزینه {{2+1}}: سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد سرمایه گذاران شروع به خرید آن میکنند 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد سرمایه گذاران شروع به خرید آن میکنند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد سرمایه گذاران شروع به خرید آن میکنند 0
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد 0
این سوال لغو شده است.

ارزش ذاتی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش ذاتی صحیح است؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما صحیح است
عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند.
پاسخ شما صحیح است
عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را با قیمت جاری بازار یکسان می‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را با قیمت جاری بازار یکسان می‌کند. 0
گزینه {{1+1}}: عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عامل تعیین کننده ارزش ذاتی سهام، ارزش فعلی جریانات نقدی است که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکند. 0
گزینه {{2+1}}: سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد سرمایه گذاران شروع به خرید آن میکنند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد سرمایه گذاران شروع به خرید آن میکنند 0
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان میدهد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}