{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/5/3 طراح سوال: لیلی جعفری کد سوال: 9505004
مهلت پاسخ: 1395/5/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

برای محاسبه سود و زیان روزانه در بازار آتی، قیمت معاملات آن روز با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای محاسبه سود و زیان روزانه در بازار آتی، قیمت معاملات آن روز با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
قیمت تسویه
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای محاسبه سود و زیان روزانه در بازار آتی، قیمت معاملات آن روز با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای محاسبه سود و زیان روزانه در بازار آتی، قیمت معاملات آن روز با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
قیمت تسویه
پاسخ شما صحیح است
قیمت تسویه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}