{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/28 طراح سوال: امیر حسین ذکریایی انارکی کد سوال: 9504059
مهلت پاسخ: 1395/4/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

فعالیت در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :

 فرض کنید آقای "الف" زیرمجموعه مستقیم آقای "ب" است. پس از عضویت در بآشگاه و معرفی معرف توسط آقای "الف"، ایشان از طریق انجام معاملات سهام در کارگزاری آگاه، درآمد 100000 تومانی نصیب کارگزاری کرده‌اند. هدیه نقدی 50000 تومانی در چه صورتی به آقای "ب" تعلق نمی‌گیرد؟
چگونه می‌توان وجه نقد موجود در بآشگاه را افزایش داد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در صورتی که آقای الف قبلا مشتری کارگزاری آگاه نبوده باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورتی که آقای الف قبلا مشتری کارگزاری آگاه نبوده باشد.
گزینه {{1+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزایر آگاه بوده باشد ولی به مدت 2 سال هیچ فعالیتی انجام نداده باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزایر آگاه بوده باشد ولی به مدت 2 سال هیچ فعالیتی انجام نداده باشد.
گزینه {{2+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزاری آگاه بوده باشد ولی مجموع درآمد کارگزاری آگاه پیش از معرفی معرفشان، از طریق فعالیتهای ایشان کمتر از 100000 تومان بوده است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزاری آگاه بوده باشد ولی مجموع درآمد کارگزاری آگاه پیش از معرفی معرفشان، از طریق فعالیتهای ایشان کمتر از 100000 تومان بوده است.
گزینه {{3+1}}: در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد.
فعالیت در بآشگاه کارگزاری آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 فرض کنید آقای "الف" زیرمجموعه مستقیم آقای "ب" است. پس از عضویت در بآشگاه و معرفی معرف توسط آقای "الف"، ایشان از طریق انجام معاملات سهام در کارگزاری آگاه، درآمد 100000 تومانی نصیب کارگزاری کرده‌اند. هدیه نقدی 50000 تومانی در چه صورتی به آقای "ب" تعلق نمی‌گیرد؟
چگونه می‌توان وجه نقد موجود در بآشگاه را افزایش داد؟

پاسخ صحیح:
در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد.
پاسخ صحیح:
در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که آقای الف قبلا مشتری کارگزاری آگاه نبوده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزایر آگاه بوده باشد ولی به مدت 2 سال هیچ فعالیتی انجام نداده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزاری آگاه بوده باشد ولی مجموع درآمد کارگزاری آگاه پیش از معرفی معرفشان، از طریق فعالیتهای ایشان کمتر از 100000 تومان بوده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد. 0 پاسخ صحیح
فعالیت در بآشگاه کارگزاری آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 فرض کنید آقای "الف" زیرمجموعه مستقیم آقای "ب" است. پس از عضویت در بآشگاه و معرفی معرف توسط آقای "الف"، ایشان از طریق انجام معاملات سهام در کارگزاری آگاه، درآمد 100000 تومانی نصیب کارگزاری کرده‌اند. هدیه نقدی 50000 تومانی در چه صورتی به آقای "ب" تعلق نمی‌گیرد؟
چگونه می‌توان وجه نقد موجود در بآشگاه را افزایش داد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که آقای الف قبلا مشتری کارگزاری آگاه نبوده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورتی که آقای الف قبلا مشتری کارگزاری آگاه نبوده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورتی که آقای الف قبلا مشتری کارگزاری آگاه نبوده باشد. 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزایر آگاه بوده باشد ولی به مدت 2 سال هیچ فعالیتی انجام نداده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزایر آگاه بوده باشد ولی به مدت 2 سال هیچ فعالیتی انجام نداده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزایر آگاه بوده باشد ولی به مدت 2 سال هیچ فعالیتی انجام نداده باشد. 0
گزینه {{2+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزاری آگاه بوده باشد ولی مجموع درآمد کارگزاری آگاه پیش از معرفی معرفشان، از طریق فعالیتهای ایشان کمتر از 100000 تومان بوده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزاری آگاه بوده باشد ولی مجموع درآمد کارگزاری آگاه پیش از معرفی معرفشان، از طریق فعالیتهای ایشان کمتر از 100000 تومان بوده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزاری آگاه بوده باشد ولی مجموع درآمد کارگزاری آگاه پیش از معرفی معرفشان، از طریق فعالیتهای ایشان کمتر از 100000 تومان بوده است. 0
گزینه {{3+1}}: در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد. 0
این سوال لغو شده است.

فعالیت در بآشگاه کارگزاری آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 فرض کنید آقای "الف" زیرمجموعه مستقیم آقای "ب" است. پس از عضویت در بآشگاه و معرفی معرف توسط آقای "الف"، ایشان از طریق انجام معاملات سهام در کارگزاری آگاه، درآمد 100000 تومانی نصیب کارگزاری کرده‌اند. هدیه نقدی 50000 تومانی در چه صورتی به آقای "ب" تعلق نمی‌گیرد؟
چگونه می‌توان وجه نقد موجود در بآشگاه را افزایش داد؟

پاسخ شما صحیح است
در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد.
پاسخ شما صحیح است
در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که آقای الف قبلا مشتری کارگزاری آگاه نبوده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورتی که آقای الف قبلا مشتری کارگزاری آگاه نبوده باشد. 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزایر آگاه بوده باشد ولی به مدت 2 سال هیچ فعالیتی انجام نداده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزایر آگاه بوده باشد ولی به مدت 2 سال هیچ فعالیتی انجام نداده باشد. 0
گزینه {{2+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزاری آگاه بوده باشد ولی مجموع درآمد کارگزاری آگاه پیش از معرفی معرفشان، از طریق فعالیتهای ایشان کمتر از 100000 تومان بوده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که آقای الف مشتری کارگزاری آگاه بوده باشد ولی مجموع درآمد کارگزاری آگاه پیش از معرفی معرفشان، از طریق فعالیتهای ایشان کمتر از 100000 تومان بوده است. 0
گزینه {{3+1}}: در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که 2 سال از دریاقت 50000 تومان هدیه توسط آقای "ب" به دلیل فعالیت های آقای "الف"، گذشته باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}