{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/27 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9504057
مهلت پاسخ: 1395/4/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از موارد زیر در مورد کاهش اختیاری سرمایه، صحیح نیست؟

 

منبع: افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است.
گزینه {{1+1}}: شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که برای تشکیل آن در قانون آمده است، کاهش دهد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که برای تشکیل آن در قانون آمده است، کاهش دهد.
گزینه {{2+1}}: در مورد کاهش اختیاری سرمایه، طبق قانون هیئت مدیره شرکت موظف است، مراتب را طی اطلاعیه ای از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسانده و برای صاحبان سهام بانام، از طریق پست سفارشی ارسال شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در مورد کاهش اختیاری سرمایه، طبق قانون هیئت مدیره شرکت موظف است، مراتب را طی اطلاعیه ای از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسانده و برای صاحبان سهام بانام، از طریق پست سفارشی ارسال شود.
گزینه {{3+1}}: در زمان کاهش سرمایه از نوع اختیاری، هیئت مدیره موظف است پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه، حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در زمان کاهش سرمایه از نوع اختیاری، هیئت مدیره موظف است پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه، حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند.
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در مورد کاهش اختیاری سرمایه، صحیح نیست؟

 

منبع: افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

 

پاسخ صحیح:
کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است.
پاسخ صحیح:
کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که برای تشکیل آن در قانون آمده است، کاهش دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در مورد کاهش اختیاری سرمایه، طبق قانون هیئت مدیره شرکت موظف است، مراتب را طی اطلاعیه ای از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسانده و برای صاحبان سهام بانام، از طریق پست سفارشی ارسال شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در زمان کاهش سرمایه از نوع اختیاری، هیئت مدیره موظف است پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه، حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. 0 پاسخ صحیح
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در مورد کاهش اختیاری سرمایه، صحیح نیست؟

 

منبع: افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است. 0
گزینه {{1+1}}: شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که برای تشکیل آن در قانون آمده است، کاهش دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که برای تشکیل آن در قانون آمده است، کاهش دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که برای تشکیل آن در قانون آمده است، کاهش دهد. 0
گزینه {{2+1}}: در مورد کاهش اختیاری سرمایه، طبق قانون هیئت مدیره شرکت موظف است، مراتب را طی اطلاعیه ای از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسانده و برای صاحبان سهام بانام، از طریق پست سفارشی ارسال شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در مورد کاهش اختیاری سرمایه، طبق قانون هیئت مدیره شرکت موظف است، مراتب را طی اطلاعیه ای از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسانده و برای صاحبان سهام بانام، از طریق پست سفارشی ارسال شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در مورد کاهش اختیاری سرمایه، طبق قانون هیئت مدیره شرکت موظف است، مراتب را طی اطلاعیه ای از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسانده و برای صاحبان سهام بانام، از طریق پست سفارشی ارسال شود. 0
گزینه {{3+1}}: در زمان کاهش سرمایه از نوع اختیاری، هیئت مدیره موظف است پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه، حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در زمان کاهش سرمایه از نوع اختیاری، هیئت مدیره موظف است پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه، حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در زمان کاهش سرمایه از نوع اختیاری، هیئت مدیره موظف است پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه، حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. 0
این سوال لغو شده است.

افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در مورد کاهش اختیاری سرمایه، صحیح نیست؟

 

منبع: افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

 

پاسخ شما صحیح است
کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است.
پاسخ شما صحیح است
کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری، تنها به صورت کاهش ارزش دفتری سهام به نسبت مساوی است. 0
گزینه {{1+1}}: شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که برای تشکیل آن در قانون آمده است، کاهش دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که برای تشکیل آن در قانون آمده است، کاهش دهد. 0
گزینه {{2+1}}: در مورد کاهش اختیاری سرمایه، طبق قانون هیئت مدیره شرکت موظف است، مراتب را طی اطلاعیه ای از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسانده و برای صاحبان سهام بانام، از طریق پست سفارشی ارسال شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در مورد کاهش اختیاری سرمایه، طبق قانون هیئت مدیره شرکت موظف است، مراتب را طی اطلاعیه ای از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسانده و برای صاحبان سهام بانام، از طریق پست سفارشی ارسال شود. 0
گزینه {{3+1}}: در زمان کاهش سرمایه از نوع اختیاری، هیئت مدیره موظف است پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه، حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در زمان کاهش سرمایه از نوع اختیاری، هیئت مدیره موظف است پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه، حداکثر طی مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}