{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/27 طراح سوال: مسعود شاهمرادی کد سوال: 9504055
مهلت پاسخ: 1395/4/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سوال :

میزان مالیات برای صندوق‌های قابل معامله (ETF)، سرمایه‌گذاری مستقیم در خرید و فروش سهام شرکت‌ها و صندوق‌های مشترک، به‌ ترتیب از راست به چپ کدام است؟

 

منبع: صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید و فروش- طبق قانون معاف از مالیات پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید و فروش- طبق قانون معاف از مالیات
گزینه {{1+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید وفروش- طبق قانون معاف از مالیات پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید وفروش- طبق قانون معاف از مالیات
گزینه {{2+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات
گزینه {{3+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

میزان مالیات برای صندوق‌های قابل معامله (ETF)، سرمایه‌گذاری مستقیم در خرید و فروش سهام شرکت‌ها و صندوق‌های مشترک، به‌ ترتیب از راست به چپ کدام است؟

 

منبع: صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

 

پاسخ صحیح:
طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات
پاسخ صحیح:
طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید و فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید وفروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش 0 پاسخ صحیح
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

میزان مالیات برای صندوق‌های قابل معامله (ETF)، سرمایه‌گذاری مستقیم در خرید و فروش سهام شرکت‌ها و صندوق‌های مشترک، به‌ ترتیب از راست به چپ کدام است؟

 

منبع: صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید و فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید و فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید و فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0
گزینه {{1+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید وفروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید وفروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید وفروش- طبق قانون معاف از مالیات 0
گزینه {{2+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0
گزینه {{3+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش 0
این سوال لغو شده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

میزان مالیات برای صندوق‌های قابل معامله (ETF)، سرمایه‌گذاری مستقیم در خرید و فروش سهام شرکت‌ها و صندوق‌های مشترک، به‌ ترتیب از راست به چپ کدام است؟

 

منبع: صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

 

پاسخ شما صحیح است
طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات
پاسخ شما صحیح است
طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید و فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید و فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0
گزینه {{1+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید وفروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان خرید وفروش- طبق قانون معاف از مالیات 0
گزینه {{2+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: طبق قانون معاف از مالیات- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- طبق قانون معاف از مالیات 0
گزینه {{3+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش- ۰٫۵ درصد مالیات در زمان فروش 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}