{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/23 طراح سوال: مجید دشت بزرگی کد سوال: 9504049
مهلت پاسخ: 1395/4/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش اسمی سهام
سوال :

ارزش اسمی سهام یا Par Valueچیست؟‌
‌ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار‌

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش واقعی و قیمتی است که در اساسنامه شرکت درج می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش واقعی و قیمتی است که در اساسنامه شرکت درج می‌شود.
گزینه {{1+1}}: بر اساس آنچه در ماده ۲۹ قانون تجارت آمده است در شرکت‌های سهامی عام، ارزش اسمی هر سهم عادی باید بیش از ۱۰,۰۰۰ریال باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بر اساس آنچه در ماده ۲۹ قانون تجارت آمده است در شرکت‌های سهامی عام، ارزش اسمی هر سهم عادی باید بیش از ۱۰,۰۰۰ریال باشد.
گزینه {{2+1}}: ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود.
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام شناورآن به دست می‌‌آید. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام شناورآن به دست می‌‌آید.
ارزش اسمی سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش اسمی سهام یا Par Valueچیست؟‌
‌ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار‌

پاسخ صحیح:
ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود.
پاسخ صحیح:
ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش واقعی و قیمتی است که در اساسنامه شرکت درج می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بر اساس آنچه در ماده ۲۹ قانون تجارت آمده است در شرکت‌های سهامی عام، ارزش اسمی هر سهم عادی باید بیش از ۱۰,۰۰۰ریال باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام شناورآن به دست می‌‌آید. 0 پاسخ صحیح
ارزش اسمی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش اسمی سهام یا Par Valueچیست؟‌
‌ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش واقعی و قیمتی است که در اساسنامه شرکت درج می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش واقعی و قیمتی است که در اساسنامه شرکت درج می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش واقعی و قیمتی است که در اساسنامه شرکت درج می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: بر اساس آنچه در ماده ۲۹ قانون تجارت آمده است در شرکت‌های سهامی عام، ارزش اسمی هر سهم عادی باید بیش از ۱۰,۰۰۰ریال باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بر اساس آنچه در ماده ۲۹ قانون تجارت آمده است در شرکت‌های سهامی عام، ارزش اسمی هر سهم عادی باید بیش از ۱۰,۰۰۰ریال باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بر اساس آنچه در ماده ۲۹ قانون تجارت آمده است در شرکت‌های سهامی عام، ارزش اسمی هر سهم عادی باید بیش از ۱۰,۰۰۰ریال باشد. 0
گزینه {{2+1}}: ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام شناورآن به دست می‌‌آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام شناورآن به دست می‌‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام شناورآن به دست می‌‌آید. 0
این سوال لغو شده است.

ارزش اسمی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش اسمی سهام یا Par Valueچیست؟‌
‌ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار‌

پاسخ شما صحیح است
ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود.
پاسخ شما صحیح است
ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش واقعی و قیمتی است که در اساسنامه شرکت درج می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش واقعی و قیمتی است که در اساسنامه شرکت درج می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: بر اساس آنچه در ماده ۲۹ قانون تجارت آمده است در شرکت‌های سهامی عام، ارزش اسمی هر سهم عادی باید بیش از ۱۰,۰۰۰ریال باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بر اساس آنچه در ماده ۲۹ قانون تجارت آمده است در شرکت‌های سهامی عام، ارزش اسمی هر سهم عادی باید بیش از ۱۰,۰۰۰ریال باشد. 0
گزینه {{2+1}}: ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزشی است که در زمان تاسیس شرکت برای اوراق سهام منتشر شده تعیین می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام شناورآن به دست می‌‌آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام شناورآن به دست می‌‌آید. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}