{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/21 طراح سوال: امیر حسین ذکریایی انارکی کد سوال: 9504045
مهلت پاسخ: 1395/4/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با افزایش شاخص کل بورس از 40000 واحد به 50000 واحد در مدت یک سال، میانگین بازده بازار بورس در این سالکدام یک از گزینه های زیر است؟ ‌
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

    

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است.
گزینه {{1+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی، 25 درصد است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی، 25 درصد است.
گزینه {{2+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است.
گزینه {{3+1}}: با اطلاعات داده شده نمی توان میانگین بازده بازار بورس را به دست آورد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: با اطلاعات داده شده نمی توان میانگین بازده بازار بورس را به دست آورد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با افزایش شاخص کل بورس از 40000 واحد به 50000 واحد در مدت یک سال، میانگین بازده بازار بورس در این سالکدام یک از گزینه های زیر است؟ ‌
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

    

پاسخ صحیح:
میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است.
پاسخ صحیح:
میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی، 25 درصد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با اطلاعات داده شده نمی توان میانگین بازده بازار بورس را به دست آورد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با افزایش شاخص کل بورس از 40000 واحد به 50000 واحد در مدت یک سال، میانگین بازده بازار بورس در این سالکدام یک از گزینه های زیر است؟ ‌
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

    

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0
گزینه {{1+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی، 25 درصد است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی، 25 درصد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی، 25 درصد است. 0
گزینه {{2+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0
گزینه {{3+1}}: با اطلاعات داده شده نمی توان میانگین بازده بازار بورس را به دست آورد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: با اطلاعات داده شده نمی توان میانگین بازده بازار بورس را به دست آورد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با اطلاعات داده شده نمی توان میانگین بازده بازار بورس را به دست آورد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با افزایش شاخص کل بورس از 40000 واحد به 50000 واحد در مدت یک سال، میانگین بازده بازار بورس در این سالکدام یک از گزینه های زیر است؟ ‌
‌سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

    

پاسخ شما صحیح است
میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است.
پاسخ شما صحیح است
میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0
گزینه {{1+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی، 25 درصد است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی، 25 درصد است. 0
گزینه {{2+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: میانگین بازده بازار بورس از محل توزیع سود نقدی و از محل افزایش قیمت سهام، 25 درصد است. 0
گزینه {{3+1}}: با اطلاعات داده شده نمی توان میانگین بازده بازار بورس را به دست آورد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با اطلاعات داده شده نمی توان میانگین بازده بازار بورس را به دست آورد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}