{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/9 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9504022
مهلت پاسخ: 1395/4/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟‌‌
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله قراردادی است که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمتی که در آینده مشخص می شود بخرد یا بفروشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله قراردادی است که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمتی که در آینده مشخص می شود بخرد یا بفروشد.
گزینه {{1+1}}: صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و غیر قابل معامله در بازارهای مالی هستند که دارندگان آن بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و غیر قابل معامله در بازارهای مالی هستند که دارندگان آن بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن است.
گزینه {{2+1}}: سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است.
گزینه {{3+1}}: هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست.
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟‌‌
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ صحیح:
سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است.
پاسخ صحیح:
سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله قراردادی است که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمتی که در آینده مشخص می شود بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و غیر قابل معامله در بازارهای مالی هستند که دارندگان آن بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست. 0 پاسخ صحیح
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟‌‌
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله قراردادی است که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمتی که در آینده مشخص می شود بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله قراردادی است که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمتی که در آینده مشخص می شود بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله قراردادی است که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمتی که در آینده مشخص می شود بخرد یا بفروشد. 0
گزینه {{1+1}}: صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و غیر قابل معامله در بازارهای مالی هستند که دارندگان آن بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و غیر قابل معامله در بازارهای مالی هستند که دارندگان آن بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و غیر قابل معامله در بازارهای مالی هستند که دارندگان آن بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن است. 0
گزینه {{2+1}}: سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است. 0
گزینه {{3+1}}: هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست. 0
این سوال لغو شده است.

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟‌‌
انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما صحیح است
سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است.
پاسخ شما صحیح است
سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله قراردادی است که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمتی که در آینده مشخص می شود بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله قراردادی است که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمتی که در آینده مشخص می شود بخرد یا بفروشد. 0
گزینه {{1+1}}: صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و غیر قابل معامله در بازارهای مالی هستند که دارندگان آن بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و غیر قابل معامله در بازارهای مالی هستند که دارندگان آن بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن است. 0
گزینه {{2+1}}: سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام سرمایه ای همان سهام عاد ی و ممتاز است. 0
گزینه {{3+1}}: هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ یک از موارد بالا صحیح نیست. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}