{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/9 طراح سوال: رسول بیانی کد سوال: 9504021
مهلت پاسخ: 1395/4/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نسخه اندروید نرم افزار معاملات بر خط آسا
سوال :

در نرم افزار نسخه موبایل آسا چگونه میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود؟
راهنمای دانلود و استفاده از نسخه اندروید نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: از منوی دیده بان بازار، در صورتی که قبلا از طریق نسخه معاملات آنلاین تحت وب سهام مورد نظر را تعریف کرده باشید. از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از منوی دیده بان بازار، در صورتی که قبلا از طریق نسخه معاملات آنلاین تحت وب سهام مورد نظر را تعریف کرده باشید. از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
گزینه {{1+1}}: از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
گزینه {{2+1}}: از طریق منوی سفارشات انجام شده و دیده بان بازار میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از طریق منوی سفارشات انجام شده و دیده بان بازار میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
گزینه {{3+1}}: این گزینه در نسخه موبایل هنوز تعریف نشده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این گزینه در نسخه موبایل هنوز تعریف نشده است.
نسخه اندروید نرم افزار معاملات بر خط آسا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نرم افزار نسخه موبایل آسا چگونه میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود؟
راهنمای دانلود و استفاده از نسخه اندروید نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ صحیح:
از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
پاسخ صحیح:
از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از منوی دیده بان بازار، در صورتی که قبلا از طریق نسخه معاملات آنلاین تحت وب سهام مورد نظر را تعریف کرده باشید. از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از طریق منوی سفارشات انجام شده و دیده بان بازار میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این گزینه در نسخه موبایل هنوز تعریف نشده است. 0 پاسخ صحیح
نسخه اندروید نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نرم افزار نسخه موبایل آسا چگونه میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود؟
راهنمای دانلود و استفاده از نسخه اندروید نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از منوی دیده بان بازار، در صورتی که قبلا از طریق نسخه معاملات آنلاین تحت وب سهام مورد نظر را تعریف کرده باشید. از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از منوی دیده بان بازار، در صورتی که قبلا از طریق نسخه معاملات آنلاین تحت وب سهام مورد نظر را تعریف کرده باشید. از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از منوی دیده بان بازار، در صورتی که قبلا از طریق نسخه معاملات آنلاین تحت وب سهام مورد نظر را تعریف کرده باشید. از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0
گزینه {{1+1}}: از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0
گزینه {{2+1}}: از طریق منوی سفارشات انجام شده و دیده بان بازار میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از طریق منوی سفارشات انجام شده و دیده بان بازار میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از طریق منوی سفارشات انجام شده و دیده بان بازار میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0
گزینه {{3+1}}: این گزینه در نسخه موبایل هنوز تعریف نشده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این گزینه در نسخه موبایل هنوز تعریف نشده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این گزینه در نسخه موبایل هنوز تعریف نشده است. 0
این سوال لغو شده است.

نسخه اندروید نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نرم افزار نسخه موبایل آسا چگونه میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود؟
راهنمای دانلود و استفاده از نسخه اندروید نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما صحیح است
از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
پاسخ شما صحیح است
از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از منوی دیده بان بازار، در صورتی که قبلا از طریق نسخه معاملات آنلاین تحت وب سهام مورد نظر را تعریف کرده باشید. از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از منوی دیده بان بازار، در صورتی که قبلا از طریق نسخه معاملات آنلاین تحت وب سهام مورد نظر را تعریف کرده باشید. از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0
گزینه {{1+1}}: از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از طریق منوی دارایی ها میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0
گزینه {{2+1}}: از طریق منوی سفارشات انجام شده و دیده بان بازار میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از طریق منوی سفارشات انجام شده و دیده بان بازار میتوان میزان بازدهی سهام خود را مشاهده نمود. 0
گزینه {{3+1}}: این گزینه در نسخه موبایل هنوز تعریف نشده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این گزینه در نسخه موبایل هنوز تعریف نشده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}