{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/8 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9504020
مهلت پاسخ: 1395/4/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام جمله در خصوص اوراق حقوق صاحبان سهام صحیح است؟‌‌

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: صاحبان سهام عادی، کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت را متحل خواهند شد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صاحبان سهام عادی، کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت را متحل خواهند شد.
گزینه {{1+1}}: به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت، با فروش کل دارایی‌های شرکت، ابتدا حقوق سهامداران عادی به طور کامل پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ دارایی‌های فروخته شده، حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت، با فروش کل دارایی‌های شرکت، ابتدا حقوق سهامداران عادی به طور کامل پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ دارایی‌های فروخته شده، حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود.
گزینه {{2+1}}: استهلاک سرمایه به معنی کاهش سرمایه است و با استهلاک سهام، سرمایه شرکت نیز مستهلک خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: استهلاک سرمایه به معنی کاهش سرمایه است و با استهلاک سهام، سرمایه شرکت نیز مستهلک خواهد شد.
گزینه {{3+1}}: صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص اوراق حقوق صاحبان سهام صحیح است؟‌‌

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

 

پاسخ صحیح:
صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است.
پاسخ صحیح:
صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صاحبان سهام عادی، کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت را متحل خواهند شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت، با فروش کل دارایی‌های شرکت، ابتدا حقوق سهامداران عادی به طور کامل پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ دارایی‌های فروخته شده، حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: استهلاک سرمایه به معنی کاهش سرمایه است و با استهلاک سهام، سرمایه شرکت نیز مستهلک خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص اوراق حقوق صاحبان سهام صحیح است؟‌‌

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صاحبان سهام عادی، کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت را متحل خواهند شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صاحبان سهام عادی، کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت را متحل خواهند شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صاحبان سهام عادی، کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت را متحل خواهند شد. 0
گزینه {{1+1}}: به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت، با فروش کل دارایی‌های شرکت، ابتدا حقوق سهامداران عادی به طور کامل پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ دارایی‌های فروخته شده، حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت، با فروش کل دارایی‌های شرکت، ابتدا حقوق سهامداران عادی به طور کامل پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ دارایی‌های فروخته شده، حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت، با فروش کل دارایی‌های شرکت، ابتدا حقوق سهامداران عادی به طور کامل پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ دارایی‌های فروخته شده، حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: استهلاک سرمایه به معنی کاهش سرمایه است و با استهلاک سهام، سرمایه شرکت نیز مستهلک خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: استهلاک سرمایه به معنی کاهش سرمایه است و با استهلاک سهام، سرمایه شرکت نیز مستهلک خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: استهلاک سرمایه به معنی کاهش سرمایه است و با استهلاک سهام، سرمایه شرکت نیز مستهلک خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص اوراق حقوق صاحبان سهام صحیح است؟‌‌

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

 

پاسخ شما صحیح است
صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است.
پاسخ شما صحیح است
صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صاحبان سهام عادی، کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت را متحل خواهند شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صاحبان سهام عادی، کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت را متحل خواهند شد. 0
گزینه {{1+1}}: به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت، با فروش کل دارایی‌های شرکت، ابتدا حقوق سهامداران عادی به طور کامل پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ دارایی‌های فروخته شده، حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت، با فروش کل دارایی‌های شرکت، ابتدا حقوق سهامداران عادی به طور کامل پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ دارایی‌های فروخته شده، حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: استهلاک سرمایه به معنی کاهش سرمایه است و با استهلاک سهام، سرمایه شرکت نیز مستهلک خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: استهلاک سرمایه به معنی کاهش سرمایه است و با استهلاک سهام، سرمایه شرکت نیز مستهلک خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صدور ورقه سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام تا پیش از پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم، ممنوع است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}