{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/5 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9504009
مهلت پاسخ: 1395/4/6 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ تاير
سوال :

قیمت پایانی سهام ايران‌ تاير با نماد "پتایر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3300
گزینه {{1+1}}: 2901 تا 3300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2901 تا 3300
گزینه {{2+1}}: 2500 تا 2900 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2500 تا 2900
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2500 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2500
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ تاير
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام ايران‌ تاير با نماد "پتایر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
2901 تا 3300
پاسخ صحیح:
2901 تا 3300
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2901 تا 3300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2500 تا 2900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2500 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ تاير
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام ايران‌ تاير با نماد "پتایر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2901 تا 3300
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2901 تا 3300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3300 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3300 0
گزینه {{1+1}}: 2901 تا 3300 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2901 تا 3300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2901 تا 3300 0
گزینه {{2+1}}: 2500 تا 2900 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2500 تا 2900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2500 تا 2900 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2500 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2500 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ تاير
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام ايران‌ تاير با نماد "پتایر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
2901 تا 3300
پاسخ شما صحیح است
2901 تا 3300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3300 0
گزینه {{1+1}}: 2901 تا 3300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2901 تا 3300 0
گزینه {{2+1}}: 2500 تا 2900 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2500 تا 2900 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2500 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2500 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}