{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/4/1 طراح سوال: امین مظاهری کد سوال: 9504001
مهلت پاسخ: 1395/4/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد موقعیت تعهدی باز در بازار آتی صحیح است؟  
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است.
گزینه {{1+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارایی پایه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارایی پایه می‌شود.
گزینه {{2+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارایی پایه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارایی پایه می‌شود.
گزینه {{3+1}}: تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است.
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد موقعیت تعهدی باز در بازار آتی صحیح است؟  
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است.
پاسخ صحیح:
یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارایی پایه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارایی پایه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است. 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد موقعیت تعهدی باز در بازار آتی صحیح است؟  
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است. 0
گزینه {{1+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارایی پایه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارایی پایه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارایی پایه می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارایی پایه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارایی پایه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارایی پایه می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است. 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد موقعیت تعهدی باز در بازار آتی صحیح است؟  
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است.
پاسخ شما صحیح است
یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یک موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم‌چنان ملتزم است. 0
گزینه {{1+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارایی پایه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارایی پایه می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارایی پایه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارایی پایه می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}