{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/31 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9503054
مهلت پاسخ: 1395/4/1 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

افزایش سرمایه
سوال :

کدام مورد در مورد افزایش سرمایه از محل انباشته نادرست است؟‌افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: این مقدار از سود در زمان مناسب به عنوان افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید به حساب سرمایه شرکت منتقل می‌شود پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: این مقدار از سود در زمان مناسب به عنوان افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید به حساب سرمایه شرکت منتقل می‌شود
گزینه {{1+1}}: سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به نسبت دارایی سهامداران قبلی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به نسبت دارایی سهامداران قبلی بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
گزینه {{2+1}}: در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودهایی که در سال‌های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی‌کند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودهایی که در سال‌های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی‌کند.
گزینه {{3+1}}: در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند.
افزایش سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در مورد افزایش سرمایه از محل انباشته نادرست است؟‌افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند.
پاسخ صحیح:
در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: این مقدار از سود در زمان مناسب به عنوان افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید به حساب سرمایه شرکت منتقل می‌شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به نسبت دارایی سهامداران قبلی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودهایی که در سال‌های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند. 0 پاسخ صحیح
افزایش سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در مورد افزایش سرمایه از محل انباشته نادرست است؟‌افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: این مقدار از سود در زمان مناسب به عنوان افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید به حساب سرمایه شرکت منتقل می‌شود 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: این مقدار از سود در زمان مناسب به عنوان افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید به حساب سرمایه شرکت منتقل می‌شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: این مقدار از سود در زمان مناسب به عنوان افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید به حساب سرمایه شرکت منتقل می‌شود 0
گزینه {{1+1}}: سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به نسبت دارایی سهامداران قبلی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به نسبت دارایی سهامداران قبلی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به نسبت دارایی سهامداران قبلی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودهایی که در سال‌های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودهایی که در سال‌های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودهایی که در سال‌های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند. 0
این سوال لغو شده است.

افزایش سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در مورد افزایش سرمایه از محل انباشته نادرست است؟‌افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند.
پاسخ شما صحیح است
در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: این مقدار از سود در زمان مناسب به عنوان افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید به حساب سرمایه شرکت منتقل می‌شود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: این مقدار از سود در زمان مناسب به عنوان افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید به حساب سرمایه شرکت منتقل می‌شود 0
گزینه {{1+1}}: سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به نسبت دارایی سهامداران قبلی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به نسبت دارایی سهامداران قبلی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودهایی که در سال‌های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودهایی که در سال‌های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این حالت سهامداران نسبت به خرید این سهم ها در اولویت قرار دارند و به شرط پرداخت هزینه آن میتوانند به سهام خود اضافه کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}