{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/31 طراح سوال: مسعود شاهمرادی کد سوال: 9503053
مهلت پاسخ: 1395/4/1 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

در زمان تاریخ سررسید قرارداد آتی ،در صورت عدم ثبت درخواست گواهی تحویل در سیستم به هر علتی توسط مشتری،کدام یک از گزینه های زیر صورت می پذیرد؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و نیم درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و نیم درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
گزینه {{1+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
گزینه {{2+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و دو درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و دو درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
گزینه {{3+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده وهیچ جریمه ای از مشتری دریافت نمی گردد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده وهیچ جریمه ای از مشتری دریافت نمی گردد.
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در زمان تاریخ سررسید قرارداد آتی ،در صورت عدم ثبت درخواست گواهی تحویل در سیستم به هر علتی توسط مشتری،کدام یک از گزینه های زیر صورت می پذیرد؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
پاسخ صحیح:
قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و نیم درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و دو درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده وهیچ جریمه ای از مشتری دریافت نمی گردد. 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در زمان تاریخ سررسید قرارداد آتی ،در صورت عدم ثبت درخواست گواهی تحویل در سیستم به هر علتی توسط مشتری،کدام یک از گزینه های زیر صورت می پذیرد؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و نیم درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و نیم درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و نیم درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0
گزینه {{1+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0
گزینه {{2+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و دو درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و دو درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و دو درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده وهیچ جریمه ای از مشتری دریافت نمی گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده وهیچ جریمه ای از مشتری دریافت نمی گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده وهیچ جریمه ای از مشتری دریافت نمی گردد. 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در زمان تاریخ سررسید قرارداد آتی ،در صورت عدم ثبت درخواست گواهی تحویل در سیستم به هر علتی توسط مشتری،کدام یک از گزینه های زیر صورت می پذیرد؟
معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
پاسخ شما صحیح است
قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و نیم درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و نیم درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0
گزینه {{1+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و یک درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0
گزینه {{2+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و دو درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده و دو درصد ارزش قرارداد، به عنوان جریمه از مشتری دریافت و به طرف مقابل داده خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده وهیچ جریمه ای از مشتری دریافت نمی گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قرارداد مشتری تسویه شده وهیچ جریمه ای از مشتری دریافت نمی گردد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}