{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/30 طراح سوال: مسعود شاهمرادی کد سوال: 9503051
مهلت پاسخ: 1395/3/31 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در خصوص مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری صحیح است؟ 
ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.
گزینه {{1+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد.
گزینه {{2+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت باعث افزایش NAV می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت باعث افزایش NAV می‌شود.
گزینه {{3+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت تاثیری در NAV ندارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت تاثیری در NAV ندارد.
مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در خصوص مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری صحیح است؟ 
ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد.
پاسخ صحیح:
مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت باعث افزایش NAV می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت تاثیری در NAV ندارد. 0 پاسخ صحیح
مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در خصوص مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری صحیح است؟ 
ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد. 0
گزینه {{2+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت باعث افزایش NAV می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت باعث افزایش NAV می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت باعث افزایش NAV می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت تاثیری در NAV ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت تاثیری در NAV ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت تاثیری در NAV ندارد. 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در خصوص مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری صحیح است؟ 
ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

پاسخ شما صحیح است
مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد.
پاسخ شما صحیح است
مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت به‌صورت هزینه شناسایی شده و در ترازنامه از مبلغ دارایی‌ها کسر می‌گردد. 0
گزینه {{2+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت باعث افزایش NAV می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت باعث افزایش NAV می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت تاثیری در NAV ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مبلغ ذخیره کاهش ارزش، در صورت سود و زیان شرکت تاثیری در NAV ندارد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}