{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/29 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9503050
مهلت پاسخ: 1395/3/30 - تا ساعت 10:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
سوال :

فردا یکشنبه مورخ 95/03/30 پنج درصد معادل 100 میلیون سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در فرابورس عرضه   می شود. قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1300
گزینه {{1+1}}: 1201 تا 1300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1201 تا 1300
گزینه {{2+1}}: 1100 تا 1200 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1100 تا 1200
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا یکشنبه مورخ 95/03/30 پنج درصد معادل 100 میلیون سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در فرابورس عرضه   می شود. قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
پائین تر از 1100
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1100
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1201 تا 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1100 تا 1200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا یکشنبه مورخ 95/03/30 پنج درصد معادل 100 میلیون سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در فرابورس عرضه   می شود. قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1100
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1300 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1300 0
گزینه {{1+1}}: 1201 تا 1300 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1201 تا 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1201 تا 1300 0
گزینه {{2+1}}: 1100 تا 1200 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1100 تا 1200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1100 تا 1200 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا یکشنبه مورخ 95/03/30 پنج درصد معادل 100 میلیون سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در فرابورس عرضه   می شود. قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 1100
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 1100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1300 0
گزینه {{1+1}}: 1201 تا 1300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1201 تا 1300 0
گزینه {{2+1}}: 1100 تا 1200 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1100 تا 1200 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}