{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/23 طراح سوال: هادی طبا طبا وکیلی کد سوال: 9503040
مهلت پاسخ: 1395/3/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام گزینه در تعریف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، قرار ندارد؟‌

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سازکار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار, ثبت و نقل وانتقال آن ها را بر عهده دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سازکار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار, ثبت و نقل وانتقال آن ها را بر عهده دارد.
گزینه {{1+1}}: در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم زمان با انتقال از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم زمان با انتقال از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند.
گزینه {{2+1}}: در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند.
گزینه {{3+1}}: این نهاد مالی یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این نهاد مالی یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در تعریف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، قرار ندارد؟‌

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند.
پاسخ صحیح:
در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سازکار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار, ثبت و نقل وانتقال آن ها را بر عهده دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم زمان با انتقال از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این نهاد مالی یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در تعریف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، قرار ندارد؟‌

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سازکار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار, ثبت و نقل وانتقال آن ها را بر عهده دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سازکار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار, ثبت و نقل وانتقال آن ها را بر عهده دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سازکار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار, ثبت و نقل وانتقال آن ها را بر عهده دارد. 0
گزینه {{1+1}}: در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم زمان با انتقال از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم زمان با انتقال از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم زمان با انتقال از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. 0
گزینه {{2+1}}: در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: این نهاد مالی یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این نهاد مالی یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این نهاد مالی یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در تعریف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، قرار ندارد؟‌

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند.
پاسخ شما صحیح است
در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سازکار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار, ثبت و نقل وانتقال آن ها را بر عهده دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سازکار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار, ثبت و نقل وانتقال آن ها را بر عهده دارد. 0
گزینه {{1+1}}: در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم زمان با انتقال از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم زمان با انتقال از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. 0
گزینه {{2+1}}: در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در خریدهای on-line کارگزاری ها امکان ارتباط کارگزاران بورس را با بانک و حساب خریداران برقرار و کنترل می‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: این نهاد مالی یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این نهاد مالی یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}