{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/19 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9503035
مهلت پاسخ: 1395/3/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
سوال :

اجرای آرای صادره توسط هیأت داوری بازار اوراق بهادار بر عهده کدام یک از گزینه های زیر است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کمیته اجرایی سازمان پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کمیته اجرایی سازمان
گزینه {{1+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
گزینه {{2+1}}: اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام
قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اجرای آرای صادره توسط هیأت داوری بازار اوراق بهادار بر عهده کدام یک از گزینه های زیر است؟

پاسخ صحیح:
اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
پاسخ صحیح:
اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمیته اجرایی سازمان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اجرای آرای صادره توسط هیأت داوری بازار اوراق بهادار بر عهده کدام یک از گزینه های زیر است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمیته اجرایی سازمان 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کمیته اجرایی سازمان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کمیته اجرایی سازمان 0
گزینه {{1+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0
گزینه {{2+1}}: اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اجرای آرای صادره توسط هیأت داوری بازار اوراق بهادار بر عهده کدام یک از گزینه های زیر است؟

پاسخ شما صحیح است
اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
پاسخ شما صحیح است
اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کمیته اجرایی سازمان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کمیته اجرایی سازمان 0
گزینه {{1+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 0
گزینه {{2+1}}: اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}