{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/19 طراح سوال: لیلا جعفری کد سوال: 9503034
مهلت پاسخ: 1395/3/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

برای محاسبه سود و زیان روزانه در بازار آتی، قیمت معاملات آن روز با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای محاسبه سود و زیان روزانه در بازار آتی، قیمت معاملات آن روز با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود؟

پاسخ صحیح:
قیمت تسویه
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای محاسبه سود و زیان روزانه در بازار آتی، قیمت معاملات آن روز با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت تسویه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای محاسبه سود و زیان روزانه در بازار آتی، قیمت معاملات آن روز با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود؟

پاسخ شما صحیح است
قیمت تسویه
پاسخ شما صحیح است
قیمت تسویه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت بیشترین معامله بر روی یک قیمت 0
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت آخرین معامله 0
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تسویه 0
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازگشایی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}